Obsah

Špeciálny spôsob hlasovania

Typ: ostatné
oznam Voľby 2022

Špeciálny spôsob hlasovania pre oprávnených voličov

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov.

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29.10.2022 podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID - 19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie p. Jane Mulinkovej sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky 035/6478102 v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu do 28.10.2022 najneskôr do 12. hodiny.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

1. meno a priezvisko,

2. rodné číslo,

3. adresa trvalého pobytu,

4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať špeciálne hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v jednej domácnosti.

SKM_C250i22102507550


Príloha

Vytvorené: 25. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2022 14:10