Obsah

RASTISLAVICE

Obec Rastislavice je jedna z najmladších obcí na Slovensku. Jej dejiny sa začínajú oficiálne písať založením štátnej kolónie v roku 1928 na mieste staršieho majera Degeš. Od roku 1936 je obec samostatná a 11.6.1948 premenovaná na RASTISLAVICE.

           

Základné informácie:

Názov obce: RASTISLAVICE

Prvá písomná zmienka: 15.február 1564  (DÖGÖS)

Osamostatnenie obce: 26.6.1936

Kraj: Nitriansky

Okres: Nové Zámky

PSČ: 941 08

 Nadmorská výška: 123 m.n.m.

Rozloha: 19,59 km2

Počet obyvateľov: 949 (k 1.1.2024)

Miestna akčná skupina: Cedron Nitrava

Obec Rastislavice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.