Obsah

MS ČK Rastislavice

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vznikol dňa 16.1.2007 na podnet predsedníčky ÚS SČK v Nových Zámkoch p. Alžbety Dubnickej (rodáčky z Rastislavíc) a p. Richarda Krausa, starostu v tom období. Miestny spolok vznikol ako pokračovanie dlhodobej činnosti a tradície tejto organizácie v našej obci v minulom období.
Prípravný a zakladajúci výbor v roku 2007 tvorili: Helena Hlavačková, Oľga Fulierová, Zuzana Antalová, Eva Krausová a Eva Schusnixová. V súčasnosti má MS SČK Rastislavice 60 členov. 

Aktuálny výbor MS SČK:
Predseda: Dagmar Gonosová
Podpredseda: Oľga Fulierová
Pokladník: Eva Schusnixová
Kontrolór: Petronela Markovičová
Členovia: Helena Hlavačková
Jarmila Pavelová
Richard Kraus
Zuzana Kuricová

Činnosť MS SČK
Činnosť Miestneho spolku vychádza z dvoch základných činností SČK: dobrovoľné
darcovstvo krvi a výchova obyvateľstva k 1. pomoci. K týmto hlavným cieľom smerujú aj
aktivity MS SČK. V spolupráci s manažmentom Kalvín pubu Rastislavice organizuje
dobrovoľné odbery krvi, následne v spolupráci s obcou organizuje oceňovanie darcov
zaslúžilých krvi podľa počtu dobrovoľných odberov.
V rámci výchovy obyvateľstva k 1. pomoci organizuje Miestny spolok SČK zdravotnícke
besedy a výcvik prvej pomoci žiakov ZŠ s MŠ Rastislavice, šírenie informácií o prvej pomoci
aj pre iné skupiny obyvateľstva, starostlivosť o starých občanov, pomoc pri núdzových
stavoch, ako bola epidémia kovidu, organizovanie zbierok pre odkázaných občanov a pod.

 

 

Fotogaléria

oznam

Odber krvi 30. 11. 2023

oznam

Odber krvi 30. 11. 2023

oznam

MS SČK v škole 30. 11. 2023

oznam

Odber krvi 30. 11. 2023

Odber krvi 9. 3. 2023

Odber krvi 9. 3. 2023

Odber krvi 9. 3. 2023

krv

Odber krvi 29. 6. 2020

Odber krvi 1. 12. 2019

Deň sv. Floriána 12. 6. 2019

Odber krvi 26. 3. 2019