Obsah

Sadzobník správnych poplatkov obce RASTISLAVICE

podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení od 1.4.2023,

schválený na OZ dňa 28.2.2023, uznesením č. 5/2023

 

Odvoz haluzovín občanovi .....................   15 € ( prvý odvoz bez poplatku)

Kosenie 1 ár       ......................................   10 €

Kopírovanie 1 list     .................................   0,10 € /lekárske správy zdarma/


 

Sadzobník správnych poplatkov obce RASTISLAVICE

podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení od 1. 7.2021,

schválený na OZ dňa 28.6.2021, uznesením č. 21/2021

 

Odvoz odpadu občanovi, mimo zberu                       10 €

Kosenie 1 ár                                                                  5€

Kopírovanie 1 list                                                    0,10 €/lek. správy do 10 ks zdarma/

Občiansky pohreb                                                               10 €

Vytvorenie nového hrobového miesta                                 10  €

Prenájom hrobového miesta na 10 rokov                            10 €

Prenájom detského hrobového miesta na 10 rokov               5 €

Urna na 25 rokov                                                                 30 €

Prepožičanie domu smútku                                                  10 €

Chladiace zariadenie                                                              5 €

Vstup na cintorín pre kamenárske firmy                                7 €

Poplatok za vodomer                                                           12 €

 

V Rastislaviciach, 28.6.2021