Obsah

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie:

STAVEBNÁ SPRÁVA:

1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

2. Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

3. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác 

4. Vzor oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

5. PREHLÁSENIE STAVEBNÉHO DOZORA 

6. Žiadosť o povolenie umiestnenia reklamnej tabule

7. Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia 

8. Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

9. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /pozemku ,stavby/

10. Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

11. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 

12. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby 

13. Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia /pretláčanie/

14. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

15. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 

16. Súhlas so spracúvaním osobných údajov ku všetkým žiadostiam


DAŇOVÉ TLAČIVÁ:

1. Daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel

2. Daň zo stavieb slúžiacich na viacero účelov

3. Daňovník súhrn príloh

4. Poučenie na vyplnenie priznania

5. Daň z pozemkov

6. Zníženie a oslobodenie od dane - príloha

7. Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti pre seniorov

8. Daň z nehnuteľnosti pre fyzickú osobu

9. Daň z nehnuteľnosti pre podnikateľský objekt


SÚPISNÉ ČÍSLA:

1. Žiadosť o pridelenie, zmene alebo zrušení súpisného čísla

2. Žiadosť o určenie súpisného čísla


TRVALÝ POBYT:

1. Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

2. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

3. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt

4. Odhlasovací lístok z trvalého pobytu


POHREBNÍCTVO:

1. Zmluva o prenájme hrobového miesta

2. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

1. Žiadosť o posúdenie

2. Lekársky nález