Obsah

OZ r. 2018-2022:

1. OZ 7.12.2018


2. OZ 14.12.2018

- Doplnok VZN č.2/2018


3. OZ 28.12.2018


4. OZ 31.1.2019


5. OZ 15.4.2019


6. OZ 11.6.2019


7. OZ 5.8.2019


8. OZ 20.8.2019


9. OZ 23.9.2019


10. OZ 7.10.2019


11. OZ 16.12.2019


12. OZ 30.12.2019

- Dolnok č.2/2019 o nájomných bytoch


13. OZ 13.1.2020

Rozpočet školy - výdavky 

Rozpočet škola - príjmy


14. OZ 11.5.2020

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie

- Príloha č.3 - Dodatok č. 2/2020 VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

- Príloha č.4 - Komunitný plán obce

- Príloha č.5 - Vzdanie sa postu predsedu Komisie kultúry, školstva a športu

- Príloha č.6 - Interpelácia poslanca M.Macaia


15.  OZ 6.7.2020 - ZRUŠENÉ

ZVUKOVÝ ZÁZNAM: 15. zasadnutie OZ 20.7.2020

15. OZ 20.7.2020

- Príloha č.1 - Vzdanie sa mandátu p.Macaia

- Príloha č.2 - Vzdanie sa mandátu p. Bekéniho

- Príloha č.3 - Poslanecký mandát p.Šurábovej

- Príloha č.4 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č. 5 - Rozpočtové opatrenia

- Príloha č.6 - Zápisnica z Finančnej komisie

- Príloha č.7 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

- Príloha č.8 - Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020

- Príloha č.9 - Diskusný príspevok p.Kuklišová

- Príloha č.10 - Vyhodnotenie dotazníka ku Komunitnému plánu


16. OZ 27.-29.10.2020 formou per rollam

- Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí pre obce


17. OZ 16.12.2020

- Program 17. OZ Rastislavice

- Uznesenie č. 17/2020 

-Príloha: Návrh VZN č.2/2020 - požiarny poriadok obce Rastislavice

- Príloha - VZN č.1/2020 o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v obci (372.65 kB)

- Príloha: Záverečný účet obce za rok 2019

- Príloha: Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019

-Príloha: Návrh rozpočtu obce na r.2021 s výhľadom na r.2022-2023

- Príloha: Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na r.2021 s výhľadom na r.2022-23


18.ZVUKOVÝ ZÁZNAM: 18. neplánované zasadnutie OZ Rastislavice 29.12.2020

18. OZ Rastislavice 29.12.2020 - zápisnica 

- Program 18. OZ 

- Uznesenie 18. OZ Rastislavice 

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ 

- Príloha č.2 - Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie

- Príloha č.3 - Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ Rastislavice 

- Príloha č.4 - Štatút obce 

- Príloha č.6 - Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021 


19.ZVUKOVÝ ZÁZNAM: 19. plánované zasadnutie OZ Rastislavice 8.3.2021 

19. OZ Rastislavice 8.3.2021 - zápisnica 

-Uznesenie č. 19/2021

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu

- Príloha č.3 - Návrh rozpočtu na r. 2021 - príjmy

- Príloha č.3 - Návrh rozpočtu na r. 2021 - výdavky

- Príloha č.3 - Návrh: Rozpočet ZŠ s MŠ - normatív 2021 

- Príloha č.3 - Návrh: Rozpočet ZŠ s MŠ - originálne kompetencie 2021 

- Príloha č.4 - Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie obce Rastislavice 7.3.2021 

- Príloha č. 5 - Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce

- Príloha č.6 - Požiarny poriadok obce Rastislavice 

- Príloha č. 7 - Návrh vedenia ZŠ s MŠ na vytvorenie 2 stupňa vzdelávania 


ZVUKOVÝ ZÁZNAM: 20. neplánované zasadnutie OZ Rastislavice 19.4.2021

20. OZ Rastislavice 19.4.2021 - zápisnica 

- Uznesenie č. 20/2021

- Príloha č.1 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce

- Príloha č.2 - Rozpočet obce Rastislavice na r. 2021

Príloha č. 3 - Výpis z uznesenia č. 20/2021 k spolufinancovaniu projektu „Chodníky v obci Rastislavice - Rastislavice, chodník č. 1“ 


 21. OZ Rastislavice 28.6.2021 - zápisnica

- Uznesenie č. 21/2021

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu

- Príloha č. 3 - Záverečný účet obce za rok 2020

- Príloha č. 4 - Plán kontrolnej činnosti

- Príloha č. 5 - Dodatok č. 3/2021

- Príloha č. 6 - Plnenie rozpočtu

- Príloha č. 7 - Sadzobník správnych poplatkov obce

- Príloha č. 8 - Sadzobník za prenájom priestorov KD a inventáru

- Príloha č. 9 - Pracovný poriadok Obecného úradu

- Príloha č. 10 - Organizačný poriadok OcÚ, schéma a pracovné náplne zamestnancov


 22. OZ Rastislavice 29.9.2021 - zápisnica 

- Uznesenie č. 22/2021

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rastislavice

- Príloha č. 3 - Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti

- Príloha č. 4 - Dodatok č. 2/2021 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ...

- Príloha č. 5 - Názvy ulíc 


 


 

OZ r. 2015-2018:

1. zápisnica z OZ 26.3.2018

   - Výpis z uznesenia OZ - predaj cesty k rybníku

2. zápisnica z OZ 25.6.2018

3. zápisnica z mimoriadneho OZ 26.9.2018

Výpis z uznesenia č. 3/2018- schválenie znaleckého posudku č. 258/2018 

1.  zápisnica z OZ 20.3.2017

2. zápisnica z mimoriadneho OZ 31.5.2017

3. zápisnica z mimoriadneho OZ 28.7.2017

4. zápisnica z OZ 9.10.2017

5. zápisnica z OZ 18.12.2017