Obsah


Elektronické platenie poplatku za odpad:

30€/ osoba/ rok

číslo účtu: SK92 0200 0000 0001 7512 9172

do správy: Komunálny odpad


Vývoz fekálií zo žúmp:

p. Varga, tel.kontakt: 0904 693 620, 0905 668 626

 


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce RASTISLAVICE za rok 2023 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2024

Obec Rastislavice v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 51,67 %.
Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2020) je: 15,- EUR.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019  

2020  

2021  a nasledujúce roky

1  

<10%   

17  

26  

33  

2  

10-20%  

12  

24  

30  

3  

20-30%  

10  

22  

27  

4  

30-40%  

8  

13  

22  

5  


6


7

40-50%  


50% -60%


60% a viac

7  


7


7

12  


11


8

18  


15


11


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce RASTISLAVICE za rok 2022 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2023

Obec Rastislavice v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 49,95 %.
Sadza poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2020) je: 18,- EUR.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019  

2020  

2021  a nasledujúce roky

1  

<10%   

17  

26  

33  

2  

10-20%  

12  

24  

30  

3  

20-30%  

10  

22  

27  

4  

30-40%  

8  

13  

22  

5  


6


7

40-50%  


50% -60%


60% a viac

7  

 


7


7

12

 


11


8

18  


15


11

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce RASTISLAVICE za rok 2021 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2022

Obec Rastislavice v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 42,73 %.
Sadza poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2020) je: 18,- EUR.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019  

2020  

2021  a nasledujúce roky

1  

<10%   

17  

26  

33  

2  

10-20%  

12  

24  

30  

3  

20-30%  

10  

22  

27  

4  

30-40%  

8  

13  

22  

5  


6


7

40-50%  


50% -60%


60% a viac

7  

 


7


7

12

 


11


8

18  


15


11


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce RASTISLAVICE za rok 2020 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2021

Obec Rastislavice v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 75,26 %.
Sadza poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2020) je: 11,- EUR.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019  

2020  

2021  

1  

<10%   

17  

26  

33  

2  

10-20%  

12  

24  

30  

3  

20-30%  

10  

22  

27  

4  

30-40%  

8  

13  

22  

5  


6


7

40-50%  


50% -60%


60% a viac

7  


7


7

12  


11


8

18  


15


11

 


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce RASTISLAVICE za rok 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020

Obec Rastislavice v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 21,88 %.
Sadza poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2020) je: 22,- EUR.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019  

2020  

2021  

1  

<10%   

17  

26  

33  

2  

10-20%  

12  

24  

30  

3  

20-30%  

10  

22  

27  

4  

30-40%  

8  

13  

22  

5  

40-50%  

7  

12  

18  

 

Triedený zber v obci Rastislavice za rok 2019


Zaplatené faktúry pre s.r.o. Brantner .......................19099,64€

Poplatky uhradené od občanov.................................18964,97€

Nedoplatky.....................................................................876,61€

ROZDIEL:....................................................................1011,28€ - zaplatený z obecného rozpočtu