Obsah

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ

Typ: ostatné
pozvánka Rastislavice

Obec Rastislavice

P O Z V Á N K A

na 4. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa bude konať dňa 24.1.2023 /utorok/ o 18.oo hodine v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

 1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 6. Informácie o ekonomickej a finančnej situácii obce ku dňu konania zastupiteľstva
 7. Správa o činnosti OcÚ Rastislavice
 8. Schvaľovanie VZN o obecnej kronike
 9. Správa hlavnej kontrolórky obce Rastislavice
 10. Interpelácia poslancov
 11. Diskusia
 12. Uznesenie
 13. Záver

V Rastislaviciach dňa 16.1.2023                                          Tatiana Kořínková, starostka obce


Vytvorené: 19. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2023 21:44