Obsah

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Typ: ostatné
pozvánka Rastislavice

Pozvánka na 2. verejné zasadnutie OZ 

Obec Rastislavice

P o z v á n k a

na 2. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2022 /štvrtok/ o 18.oo hodine v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Určenie zapisovateľa
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Rastislavice na r. 2023 s výhľadom na r. 2024-2025
 6. Schvaľovanie rozpočtu obce Rastislavice na r. 2023 s výhľadom na r. 2024-2025
 7. Voľba komisií pri OZ Rastislavice
 8. Schvaľovanie VZN č. 1/2022 o výške miestneho poplatku za rozvoj v obci Rastislavice programu ustanovujúceho zasadnutia
 9. Schvaľovanie Dodatku č. 4/2022 VZN obce Rastislavice č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,    o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
 10. Schvaľovanie Dodatku č. 4/2022 VZN obce Rastislavice č.10/2009 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
 11. Prerokovanie žiadosti p. Miroslava Juhásza, bývalého starostu obce, o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 12. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce Rastislavice
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver

V Rastislaviciach dňa 8.12.2022                                            Tatiana Kořínková, starostka obce


Príloha

Vytvorené: 8. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 8. 12. 2022 14:22