Obsah

Pomenovanie ulíc

Typ: ostatné
oznamRastislavice

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 10.12.2021 schválilo uznesením č. 24/2021 VZN č. 2/2021 o určení názvov ulíc:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Rastislavice č.2/2021
o určení názvov ulíc v obci Rastislavice
§ 1
Úvodné ustanovenie


Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach podľa § 2b ods.1, § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990“) a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc, miestnych častí a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva toto


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2021 (ďalej len „VZN“)
o určení názvov ulíc, miestnych častí a iných verejných priestranstiev v obci Rastislavice, ktorým sa upravujú podmienky označovania ulíc miestnych častí a iných verejných priestranstiev v obci Rastislavice.


§ 2
Predmet úpravy


1.Predmetom tohto VZN je určenie názvov ulíc, miestnych častí a iných verejných priestranstiev v obci Rastislavice v záujme správneho vyjadrovania bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia určitého subjektu alebo osoby.
2.Týmto VZN sa určujú zásady používania názvov ulíc, miestnych častí a verejných priestranstiev v záujme ich správnej aplikácie v praxi.
3.Každá ulica, miestna časť, alebo verejné priestranstvo má svoj vlastný názov.
4.Názvy ulíc, miestnych častí, alebo verejných priestranstiev sú súčasťou systému orientácie v obci Rastislavice a majú prispieť k lepšej orientácii obyvateľov, záchranných a bezpečnostných zložiek, poskytovateľov služieb, turistov, návštevníkov obce Rastislavice a iných fyzických a právnických osôb.


§ 3
Pomenovanie ulíc, miestnych častí a iných verejných priestranstiev


1. Názov ulíc a iných verejných priestranstiev určuje OZ s prihliadnutím na historicky používané označenia ulíc, miestnych častí, alebo verejných priestranstiev, prípadne s prihliadnutím na veci, historické skutočnosti, návrhy obyvateľov a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce Rastislavice.
2. Návrhy názvov ulíc miestnych častí, alebo verejných priestranstiev, alebo ich zmien pripravuje a Obecnému zastupiteľstvu predkladá starosta obce alebo poslanci OZ Rastislavice.
3. Podnet na zmenu názvu alebo nový názov ulice miestnej časti, alebo verejného priestranstva môže podať skupina obyvateľov obce Rastislavice, poslanci OZ alebo starosta obce.
4. Určiť nový názov ulice, miestnej časti, alebo verejného priestranstva, alebo zmeniť ich názov je možné iba dodatkom k tomuto VZN.
5. Označovanie ulíc, miestnych častí, alebo verejných priestranstiev vykonáva obec Rastislavice na vlastné náklady.
6. Ulice, miestne časti, alebo verejné priestranstvá sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu, ktorých vzor a grafiku určí obecný úrad.
7. Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na budovu, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice.
8. Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.


§4
Zásady používania názvov ulíc


1. Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa používa plný neskrátený názov tak, ako je uvedený v Prílohe č. 1 tohto VZN.
2. Prípustné sú aj vyjadrovania názvov ulíc bez časti „ulica“ na začiatku alebo konci názvu za predpokladu dodržania gramatických pravidiel, napr. „Hlavná“.
3. Pri písaní plnej adresy sa používa názov ulice v spojení so súpisným číslom lomene orientačné číslo budovy, napr. „Hlavná 289/7“.


§5
Určenie názvov ulíc


Týmto nariadením sa v obci Rastislavice určujú nasledovné názvy ulíc:
1. Hlavná ulica
2. Druhá ulica
3. Orechová ulica
4. Agátová ulica
5. Brezová ulica
6. Nitrianska ulica
7. Krátka ulica
8. Kalvín
9. Cintorínska ulica
10. Družstevná ulica
11. Švajčiareň
12. Na vŕšku
13. Liehovarská ulica
14. Novodegešská ulica
15. Hospodárska ulica
16. Nová ulica

Grafické znázornenie ulíc tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto nariadenia.


§6
Záverečné ustanovenia


1. Obecné zastupiteľstvo obce Rastislavice sa na tomto VZN č. 2/2021 o určení názvov ulíc uznieslo dňa 10.12.2021 uznesením č. 24/2021.
2. Schválenie nových ulíc zapíše obec do evidencie zoznamu ulíc a verejných priestranstiev.


§7
Účinnosť


Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022


Miroslav Juhász
starosta obce Rastislavice


Príloha

Vytvorené: 10. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2022 10:09
Autor: Správce Webu