Obsah

Informácie o projekte

Typ: ostatné
oznam Chodník č.1

Chodníky v obci Rastislavice - Rastislavice, chodník č. 1

Obec Rastislavice informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku
z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, financovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na implementáciu projektu „Chodníky v obci
Rastislavice - Rastislavice, chodník č. 1“
(Kód projektu: IROP-CLLD-Q765-512-010-005).
Cieľom projektu je podporiť a zlepšiť infraštruktúru v obci Rastislavice, a tým podporovať
miestny rozvoj obce. Vybudovaný chodník predpokladá ukľudnenie dopravy so zvýšením
bezpečnosti a komfortu. Výstavbou sa zlepší poskytovanie verejných služieb a zvýši sa
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky – peších obyvateľov.
Špecifické ciele projektu:
 Oživenie znevýhodnenej oblasti.
 Zvýšenie atraktivity obce a kvality života vo vidieckych sídlach.
 Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, hlavne obyvateľov a návštevníkov
obce.
 Poskytovanie kvalitných verejných služieb.
Hlavná aktivita projektu: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Zámerom je podporiť a zlepšiť infraštruktúru v obci Rastislavice, a tým podporovať miestny
rozvoj obce. Dôvodom výstavby chodníka je jeho absentujúci stav. Celková dĺžka
novovybudovaného chodníka je 371,63 m.
Cieľová skupina projektu: Z realizácie projektu budú priamo profitovať všetci obyvatelia
obce, návštevníci, či prechodne bývajúci občania navštevujúci obytnú časť.
Miesto realizácie projektu: obec Rastislavice, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj

Celková výška oprávnených výdavkov:       36 158,17 € 
Maximálna výška NFP:                                  32 542,35 €  
Dátum začatia realizácie projektu:                    10/2023
Dátum ukončenia realizácie projektu:              12/2023

Dokument k projektu 


Príloha

Vytvorené: 16. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 16. 11. 2023 9:02