Obsah

28. neplánované OZ

Typ: ostatné
oznamRastislavice

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva 28. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2022 – v piatok o 18.30 hodine v budove OcÚ v Rastislaviciach.

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Určenie zapisovateľa
  5. Vyhodnotenie poslaneckého prieskumu v ZŠ s MŠ Rastislavice
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver

 


Vytvorené: 21. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 6. 2022 13:06