Obsah

27. neplánované zasadnutie OZ

Typ: ostatné
oznam Rastislavice

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva 27. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2022 – v pondelok o 18.00 hodine v zasadačke DHZ v Rastislaviciach:

PROGRAM

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Určenie zapisovateľa
 5. Kontrola plnenia uznesení z 26. zasadnutia OZ Rastislavice
 6. Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach
 7. Voľby 2022 – stanovenie počtu poslancov, počtu obvodov a úväzok starostu obce
 8. Organizačné zabezpečenie šk. roku 2022/2023
 9. Úprava rozpočtu obce Rastislavice
 10. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce Rastislavice
 11. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za r. 2021
 12. Záverečný účet obce za rok 2021
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Uznesenie
 16. Záver

V Rastislaviciach dňa 14.6.2022                                                                                                               

 

 

Miroslav Juhász, starosta obce


Vytvorené: 15. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 6. 2022 13:02