Obsah

1.ustanovujúce zasadnutie OZ Rastislavice

Typ: ostatné
pozvánka Pozvánka

Obec Rastislavice

P o z v á n k a

na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2022 /pondelok/ o 17.oo hodine v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostky obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ a menovanie zástupcu starostky obce
 9. Zriadenie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, voľba predsedu komisie a členov
 10. Plat starostu obce
 11. Diskusia
 12. Uznesenie
 13. Záver

 

V Rastislaviciach dňa 24.11.2022                                                  Miroslav Juhász, starosta obce


Príloha

Vytvorené: 24. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2022 9:59