Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zastupuje komisiu navonok

Komisie nemajú rozhodovaciu povinnosť . Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.

Rokovací poriadok komisií OZ Rastislavice

 


Obec RASTISLAVICE má zriadené nasledovné komisie:

1. FINANČNÁ KOMISIA: Jana Králiková - predsedníčka, Miroslava Molnárová, Peter Bednárik, Ing. Nikoleta Pavelová, Ľudmila Pauková


2. KOMISIA na ochranu verejného záujmu: Mgr. Adriana Pašková – predseda, Mgr. Gabriela Hlinická, Michal Kalužák


3. INVENTARIZAČNÁ KOMISIA: Mgr. Adriana Pašková – predsedníčka, Zuzana Kuricová, Mgr. Gabriela Hlinická, Ing. Ján Pochyba, Michal Kalužák