Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zastupuje komisiu navonok

Komisie nemajú rozhodovaciu povinnosť . Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.

Rokovací poriadok komisií OZ Rastislavice

Obec RASTISLAVICE má zriadené nasledovné komisie:


1. FINANČNÁ KOMISIA: Peter Bednárik  – predseda, Ing. Nikoleta Pavelová, Jarmila Pavelová

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie 2.1.2020 

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie 7.5.2020

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie 2.7.2020 

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie 28.12.2020 

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie 7.3.2021 

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie 28.11.2021 

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie 1.5.2022


2. KOMISIA kultúry, športu a školstva: Juraj Barcaj  - predseda,  Ing. Ján Pochyba, Mgr. Mária Derďaková 

Správa o činnosti Komisie kultúry, športu a školstva


3. KOMISIA na ochranu verejného záujmu: Emília Kovarčíková – predseda, Juraj Barcaj, Ing. Nikoleta Pavelová

Zápisnica z 1. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zápisnica z 2. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zápisnica z 3. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zápisnica z 4. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


4. KOMISIA verejného poriadku, životného prostredia a požiarnej ochrany: Ing. Ingrid Pojezdalová - predseda, Michal Kalužák, Ing. Martin Gonos


5. SOCIÁLNA KOMISIA: Emília Kovarčíková - predseda, Eva Rožková  

Náplň práce sociálnej komisie