Obsah

Plán zasadnutí OZ Rastislavice na rok 2024

V zmysle §12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   sa budú zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach v roku 2023 konať v nasledovných termínoch:

  09.01.2024  Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

  19.03.2024  Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

  18.06.2024  Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

  13.08.2024  Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

  22.10.2024  Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

  17.12.2024  Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňom konania zasadnutia obecného zastupiteľstva je vždy utorok, začiatok zasadnutia je vždy o 18:00 hod.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je vždy prístupné pre verejnosť!

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná v sále kultúrneho domu alebo v zasadačke obecného úradu v Rastislaviciach. Pozvánka s programom zasadnutia obecného zastupiteľstva bude poslancom rozoslaná najneskôr 3 dni pred zasadnutím. Občania obce budú o zasadnutí informovaní na webovej stránke obce, na úradných tabuliach a vyhlásením v obecnom rozhlase. 

Hlavnými a pravidelnými bodmi programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sú:

  1. Otvorenie
  2. Voľba zapisovateľa zápisnice
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  6. Informácie o ekonomickej a finančnej situácii v obci ku dňu konania zastupiteľstva
  7. Diskusia
  8. Interpelácie
  9. Návrh uznesení a úloh
  10. Záver

Ostatné body budú do programu pridané podľa potreby, akútnosti a aktuálnosti problémov v obci.

Program a termíny rokovaní jednotlivých zasadnutí OZ budú aktualizované podľa skutočných potrieb.

V prípade potreby je možné zvolať neplánované – mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na návrh starostky obce alebo obecného zastupiteľstva.

Vypracovala: Miroslava Molnárová, poslankyňa OZ v Rastislaviciach