Obsah

Hlavný kontrolór obce Rastislavice

Mgr. Juraj Švarc

Kontakt: svarc.partners@gmail.com, Tel.č.: 0902957002

Postavenie hlavného kontrolóra:

Povinnosť obce mať hlavného kontrolóra stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa osobitných predpisov.

Rozsah kontrolnej činnosti:

Kontrolnou činnosťou sa rozumie

• kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
• kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
• kontrola vybavovania sťažností a petícií,
• kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
• kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
• kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

• obecný úrad,
• rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
• právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
• osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Úlohy hlavného kontrolóra:

Hlavný kontrolór

• vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
• predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
• vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
• predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
• predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
• spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
• vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
• je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
• plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Zdroj: Zákon 369/1990 o obecnom zriadení.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 01.01.2022 do 30.6.2022 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 01.01.2021 do 30.6.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rastislavice na obdobie 1.11.-31.12.2019