Obsah

Správa o činnosti MS SČK v Rastislaviciach za rok 2014

 

Predsedníctvo MS SČK v Rastislaviciach v súlade s plánom činnosti zvolalo 1x zhromaždenie členov a 6x predsedníctvo MS SČK. Na schôdzach predsedníctva boli rozpracované úlohy na rok 2015 a zabezpečenie ich plnenia.

 

V oblasti získavania DDK a pomoci pri spoločnom odbere získal MS ČK 7 nových darcov krvi. V mesiaci marec, júl a november bol odber krvi organizovaný v spolupráci s Pub Kalvín. Na odbere, ktorý sa konal v marci darovalo krv 13 darcov, v júli 17 darcov a v novembri 9 darcov. 6 darcov darovalo krv mimo spoločných odberov na pracovisku transfúznej stanice v Nových Zámkoch, 16 v transfúznej stanici v Nitre.  Darcovia krvi v našej obci darovali krv spolu 66x. Občerstvenie pre DDK poskytol Pub Kalvín.

Predsedníctvo MS SČK pripravilo zhromaždenie členov, na ktoré pozvalo starostu obce, zástupcov SČK v Nových Zámkoch,  riaditeľku ZŠ s MŠ a darcov krvi. Na zhromaždení členov bola predložená správa o činnosti a správa o hospodárení MS SČK za rok 2013 a predložený návrh práce a rozpočtu na rok 2014. Slávnostne bola odovzdaná Jánskeho zlatá plaketa Ing. Jozefovi Otrasovi.

17.12.2014 sa konalo mimoriadne zasadnutie členov MS ČK, kde boli odovzdané strieborné Jánskeho plakety Mgr. Adriane Paškovej, bronzové Bc. Petre Gubišovej, Petronole Markovičovej, Martine Síkorovej a Lucii Nagyovej. Bývalému starostovi Ing. Petrovi Bekénimu bol odovzdaný ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu a pomoc pri plnení zverených úloh.

MS ČK zorganizoval pre žiakov ZŠ v Rastislaviciach kvíz na tému poskytovanie prvej pomoci. Kvíz preukázal, že žiaci majú dobré vedomosti v tejto oblasti. Za účasť bol žiakom odovzdaný sponzorský dar a poskytnuté občerstvenie. Kvízu sa zúčastnilo 12 žiakov v 2 kategóriách. Súčasťou kvízu bola prednáška o helmitózach s dôrazom na prevenciu. Vzhľadom na to, že žiaci sa zúčastňujú škôl v prírode, prednáška bola doplnená o problematiku kliešťovej encefalitídy a infekčného zápalu pečene. Žiaci kreslili na dané témy obrázky.

V mesiaci Október, ktorý je mesiacom „úcty k starším“, sa členovia MS ČK zúčastnili spoločného stretnutia, kde občania obce nad 65 rokov dostali kvety. Občerstvenie a program zabezpečil OcÚ Rastislavice. Občanom, ktorí sa nezúčastnili, kvety a darčeky od OcÚ rozniesli členky MS ČK.

V decembri MS ČK občanom obce nad 80 rokov pripravil 30 potravinových balíčkov, ktoré boli osobne odovzdané. Zároveň im bola ponúknutá pomoc pri riešení ťažkých životných situácií. Okrem toho sa 30 členov MS ČK a darcov krvi zúčastnilo divadelného predstavenia v DAB Nitra. Sponzorsky prispel Ing. Barcaj.

Plnením plánu činnosti na rok 2014 sme zabezpečili propagáciu nášho spolku, poskytli sme sponzorské dary na futbalový turnaj, ples ZŠ a ples obce.

 

K 31.12.2014 má náš spolok 50 členov.

Plánované  spoločné stretnutie členov predsedníctva MS SČK so starostom obce, na ktorom bude zhodnotená celoročná práca MS v oblasti darcovstva, prednáškovej činnosti a práci so staršími občanmi obce sa uskutoční vo februári 2015.

 

V rozpočte obce na rok 2014 bol schválený finančný príspevok na činnosť MS SČK v objeme 300€, za čo starostovi obce a poslancom patrí vďaka. Z týchto prostriedkov MS ČK hradila celú svoju činnosť.    

 

Na podporu činnosti MS SČK  získal 3 sponzorov:

 • Špeciálne odborné učilište v Mojmírovciach - poskytlo sponzorský dar vo forme zápisníkov a peňaženiek, ktoré boli použité ako odmena pre žiakov za aktívnu účasť na poriadanom kvíze,
 • Pán Ing. Jozef Barcaj - zabezpečil zdarma vstupenky do divadla DAB v Nitre pre darcov krvi,
 • Pub Kalvín - pod jeho záštitou sa konali odbery krvi, kde nielenže poskytol priestory a občerstvenie, ale zabezpečil aj zvýšenú účasť darcov krvi.

Všetkým sponzorom MS SČK patrí poďakovanie za spoluprácu.

                             Helena Hlavačková, predsedníčka MS ČK Rastislavice                                                    

Plán činnosti MS SČK v Rastislaviciach na rok 2015:

 

 1. Organizovanie odberu krvi v mesiacimarec, júl, november 2015, zabezpečenie občerstvenia pre darcov v spolupráci s Pub Kalvín Rastislavice.

 

 1. Zhromaždenie členov miestneho spolku SČK – zabezpečenie programu a občerstvenia, predloženie správy o činnosti a hospodárení MS ČK za rok 2014 a návrh plánu činnosti na rok 2015, poďakovanie vyznamenaným darcom krvi a odovzdanie Jánskeho plakety.

 

 1. Beseda so žiakmi ZŠ na tému poskytovanie prvej pomoci a záchrana života. Zdravotné prednášky podľa požiadaviek ZŠ s MŠ Rastislavice.

 

 1. Návšteva divadelného predstavenia. Zabezpečenie vstupeniek a dopravy.

 

 1. Október - Mesiac úcty k starším ( pozdrav a pozornosť pre cca. 120 občanov vo veku nad 65 r.).

 

 1. Vianočný pozdrav s potravinovými balíčkami pre cca. 30 občanov vo veku nad 80 rokov.

 

 1. Propagácia miestneho spolku  SČK v Rastislaviciach  (príspevky do tomboly pri  akciách poriadaných ZŠ a inými spoločenskými organizáciami obce).

 

 1. Získavanie nových členov a výber členských príspevkov.

 

 1. Získavanie sponzorov na podporu činnosti  MS SČK.

 

 1. Zhodnotenie činnosti za rok 2015.                                                                                                    

v Rastislaviciach 15.1.2015