Obsah

logo

24.4.2015 bol založený Klub mladých Rastislavice. Je to politicky nezávislá a neformálna mládežnícka skupina, ktorá pracuje pod gesciou Kultúrnej komisie Obecného úradu v Rastislaviciach. KMR je poradný a iniciatívny orgán starostu obce Rastislavice, zastupuje záujmy mladých ľudí žijúcich na území obce. Podáva iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľa sa na riešení problémov mladých ľudí žijúcich a vzdelávajúcich sa na území obce.
Spolupracuje s vedením obce, zabezpečuje spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami mladých ľudí, ako i ich komunikáciu a spoluprácu s obcou. Rozvíja rôzne formy práce s mladými a pre mladých v obci, zapája sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a vzdelávania. Plán práce KMR je organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a brigád na zveľadenie obce.
Za členov KMR sú považovaní zástupcovia 2. stupňa základných škôl, študenti stredných škôl a študenti vysokých škôl, ktorí trávia svoj voľný čas v obci Rastislavice, vo veku od 15 do 35 rokov.
Rada KMR je najvyšší orgán KMR. Tvorí ju 6 volených členov KMR a poradný člen, ktorým je kultúrny referent obce.

Predseda KMR: Viktória Galovičová (kontakt: 0907900921)

foto