Obsah

6. zasadnutie OZ

6. zasadnutie OZ 1 Rastislavice

Dátum konania: 21. 3. 2023 začiatok od 18:00, dĺžka 120 minút

Miesto konania: Kultúrny dom, Rastislavice

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Obec

Doba trvania: 120 minút

Starostka obce Rastislavice Tatiana Kořínková zvoláva 6. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v utorok 21. marca 2023 o 18.oo hod. v Kultúrnom dome v Rastislaviciach.

 1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 6. Správa o činnosti Obecného úradu za posledné obdobie
 7. Informácie o separovaní odpadu
 8. Schvaľovanie vyradeného majetku obce
 9. Schvaľovanie výsledkov verejného obstarávania na projekt Chodník č.1
 10. Správa hlavnej kontrolórky obce Rastislavice
 11. Správa kronikárky o obecnej kronike
 12. Interpelácia poslancov
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver

V Rastislaviciach dňa 9.3.2023                                          Tatiana Kořínková, starostka obce


Vytvorené: 9. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2023 09:52