Navigácia

Obsah

Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2021 - zabezpečenie odvozu odpadu Stiahnuté: 71x

Zmluva o združenej dodávke elektriny II. - ZSE Stiahnuté: 82x

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Stiahnuté: 77x

Zmluva o združenej dodávke plynu - ZSE Stiahnuté: 58x

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - Úrad prce, sociálnych vecí a rodiny Stiahnuté: 62x

Zmluva so Západoslovenskou distribučnou a.s. o zriadení vecných bremien Stiahnuté: 63x

Nájomná zmluva medzi obcou Rastislavice a NSK o prenájme pozemkov Stiahnuté: 77x

Dodatok č.3/2020 k zmluve č.25/2011 s BRANTNER s.r.o. Stiahnuté: 89x

Zmluva o poskytovaní služieb č.14/TZ/2021 s BRANTNER s.r.o. zabezpečenie odvozu odpadu Stiahnuté: 158x

Zmluva o prevode výpočtovej techniky Stiahnuté: 78x

Dodatok k úverovej zmluve č.333614-2021 Stiahnuté: 101x

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21160125 od Nadácie ZSE Stiahnuté: 95x

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Stiahnuté: 93x

Úverová zmluva č. 333614-2021 Stiahnuté: 93x

Príloha k zmluve o spracovaní mzdovej agendy-cenník Stiahnuté: 71x

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie Stiahnuté: 87x

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu z NSK Stiahnuté: 169x

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Stiahnuté: 195x

Dohoda o zrušení zmluvy č.NR151983 o spolupráci podľa §59 ods.3 zákona o odpadoch Stiahnuté: 156x

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 121x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky