Obsah

30. neplánované zasadnutie OZ Rastislavice

Typ: ostatné
Pozvánka

Obec Rastislavice

P O Z V Á N K A

na 30. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2022 /utorok/ o 18.oo hodine v zasadačke DHZ

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Určenie zapisovateľa
  5. Kontrola plnenia uznesenia z 29. zasadnutia OZ Rastislavice
  6. Schvaľovanie DODATKU č. 3/2022 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

V Rastislaviciach dňa 19.10.2022                                     Miroslav Juhász, starosta obce                                                                                                           

 

 

 


Vytvorené: 20. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 20. 10. 2022 20:50