Obsah

26. zasadnutie OZ Rastislavice

Typ: ostatné
oznam Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 5. mája 2022 – vo štvrtok o 18.00 hodine v zasadačke DHZ v Rastislaviciach:

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Určenie zapisovateľa
 5. Plnenie rozpočtu obce Rastislavice za prvý štvrťrok 2022
 6. Schvaľovanie materiálno – technického zabezpečenia ZŠ s MŠ Rastislavice v školskom roku 2022/2023
 7. Správa hlavnej kontrolórky obce o činnosti za obdobie r.2021
 8. Schvaľovanie žiadostí o finančnú podporu pre organizácie: FK Slovan Rastislavice, Rastislavická konopa a MS SČK Rastislavice
 9. Diskusia.
 10. Uznesenie.
 11. Záver.

Miroslav Juhász, starosta obce Rastislavice


Vytvorené: 28. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 28. 4. 2022 9:18