Obsah

R OZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. februára2024
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89ods. 2písm.f)Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m


1. deň ich konania na sobotu 8.júna2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5.marca 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9.apríla
2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26.apríla 2024.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.


Peter Pellegriniv.r.


Informácie pre voličov 

Information for the voter 

Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov

APPLICATION of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register 

Čestné vyhlásenie občana o trvalom pobyte v cudzine 


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

 

Obec Rastislavice v súlade s §169 ods. 3 Zákona č. 180/2014 om podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2024:

obecrastislavice@gmail.com


Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie  

Obec Rastislavice zastúpená starostkou obce Tatianou Kořínkovou v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

m e n u j e  

Janu Mulinkovú 

Email: obecrastislavice@gmail.com                                  tel. č. : 0907733712 


Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre „Voľby do Európskeho parlamentu “, ktoré sa bude konať dňa 08.06.2024 

Tatiana Kořínková, starostka obce Rastislavice, týmto u r č u j e m:  

- 1.volebný okrsok v obci Rastislavice pre „Voľby do Európskeho parlamentu “ 

Taktiež u r č u j e m:

-miestnosť na hlasovanie: 

Obecný úrad, Hlavná 27/87, 94108 Rastislavice  


Adresa na doručenie elektronických žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

obecrastislavice@gmail.com


Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách


Prenosná volebná schránka   


Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti t. j. prostredníctvom prenosnej volebnej schránky.
O vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky možno požiadať telefonicky, elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade v Rastislaviciach v lehote do piatka 7. júna 2024 do 12.00 hod.

Kontakt: 
Jana Mulinková
t. č. 035/6478102

e-mail:  obecrastislavice@gmail.com 

    
V deň konania volieb v sobotu 8. júna 2024 sa môže volič (sám alebo prostredníctvom inej osoby) s požiadavkou o prenosnú volebnú schránku obrátiť na príslušnú Miestnu volebnú komisiu v Rastislaviciach.

Adresa: Obecný úrad Rastislavice, Hlavná 27/87, 94108 Rastislavice
Miestnosť: Zdravotné stredisko
Kontakt na volebnú komisiu v deň konania volieb: 
 0917 212 706