Navigácia

Obsah

Späť

Odpredaj obecného auta II.

nové cenové zadanie

OBEC RASTISLAVICE

vyhlasuje

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odkúpenie prebytočného hnuteľného majetku obce Rastislavice

 

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Druh hnuteľného majetku:                           osobné motorové vozidlo
Druh vozidla:                                                 osobné
Značka, typ a obchodný názov vozidla:        Škoda Superb 3U/STBSSX01/NMF6FM6A2002
Rok výroby:                                                  2008
Evidenčné číslo:                                            NZ674FR
Výrobné číslo (VIN):                         TMBAR63U689014861
Zdvihový objem válcov/výkon:                     1968 cm3 / 103,00 kW
Farba:                                                            čierna metalíza
Stav počítadla kilometrov ku dňu vydania
rozhodnutia
:                                                   631.626

 

 1. Minimálna požadovaná cena

Minimálna požadovaná kúpna cena, za ktorú sa predmet obchodnej verejnej súťaže ponúka na predaj je vyhľasovateľom stanovená na 1.000,00 EUR (slovom: jedentisíc eur).

 

 1. Finančná zábezpeka

Finančnú zábezpeku vyhľasovateľ nepožaduje.

 

 1. Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže
 1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 03. 05. 2024
 2. obhliadka predmetu obchodnej verejnej súťaže: od 06. 05. 2024 do 21. 05. 2024
 3. lehota na predkladanie ponúk: 27. 05. 2024 do 12:00
 4. otváranie ponúk a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 27. 05. 2024 o 14:00
 5. odoslanie oznámenia o výsledku neúspešným uchádzačom: do 31. 05. 2024
 6. odoslanie oznámenia o výsledku úspešnému uchádzačovi: do 31. 05. 2024
 7. lehota na podpis zmluvy s úspešným uchádzačom: do 10. 06. 2024
 8. lehota na úhradu kúpnej ceny úspešným uchádzačom: do 3 dní od podpísania kúpnej zmluvy
 9. lehota na prepis predmetu obchodnej verejnej súťaže na dopravnom inšpektoráte: v zmysle platných právnych predpisov

 

 1. Kritéria hodnotenia

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena. V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých najvyšších súťažných ponúk sa o víťazovi  rozhodne žrebovaním.

 

 1. Obhliadka predmetu obchodnej verejnej súťaže

Obhliadku je možné si dohodnúť v lehote stanovenej v bode IV. na telefónnych číslach: +421/35/6478102, +421/949644948 (starostka obce) alebo e-mailom na adrese obecrastislavice.m@gmail.com.

 

 1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Vyhlasovateľ neprihliada k návrhom predloženým do obchodnej verejnej súťaže, ktoré nesplnia podmienky obchodnej verejnej súťaže, alebo ak uchádzač návrh predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže.

2. Každý uchádzač súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh; v prípade, ak uchádzač podá viac návrhov, v súťaži sa vyhodnocuje posledný riadne doručený návrh a na predchádzajúce súťažné návrhy sa neprihliada.

3. Zo súťaže sa vylúči návrh uchádzača, na majetok ktorého prebieha exekučné konanie, bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo prebieha iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy. Zo súťaže sa tiež vylúči návrh uchádzača, ktorý má akékoľvek splatné a neuhradené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže.

4. Vyhlasovateľ oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho návrhu z obchodnej verejnej súťaže spolu s odôvodnením v lehote stanovenej v bode IV.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu. Vyhlasovateľ môže zrušiť obchodnú verejnú súťaž aj vtedy, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila obchodná verejná súťaž alebo ak sa v priebehu obchodnej verejnej súťaže vyskytli výnimočné dôvody, pre ktoré nemožno od vyhlasovateľa požadovať, aby v obchodnej verejnej súťaži pokračoval,.

6. Uchádzač nemôže svoj predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie návrhov.

7. Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov s výnimkou opravy chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností. Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať uchádzača na opravu alebo doplnenie návrhu.

8. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

9. Náklady na prepis predmetu obchodnej verejnej súťaže na dopravnom inšpektoráte hradí úspešný uchádzač.

 

 1. Prílohy
 1. Návrh kúpnej zmluvy
 2. Kópia osvedčenia o evidencií

 

V Rastislaviciach, dňa 03. 05. 2024

 

Tatiana Kořínková
                starostka obce

 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže s prílohami 

Rozhodnutie starostky obce o odpredaji prebytočného hnuteľného majetku obce Rastislavice 

 

 

 

Vyvesené: 3. 5. 2024

Zodpovedá: Správce Webu

Späť