Obsah

Pozvánka na 11. plánované zasadnutie OZ Rastislavice

erbStarosta obce Rastislavice v zmysle zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 zb. v znení neskorších predpisov
z v o l á v a 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2019, t.j. v pondelok o 18,00 hodine v Kultúrnom dome.

Dátum konania: 16. 12. 2019 začiatok od 18:00

Miesto konania: Kultúrny dom, Rastislavice

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Obec

Starosta obce Rastislavice v zmysle zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 zb. v znení neskorších predpisov
z v o l á v a 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2019, t.j. v pondelok o 18,00 hodine v Kultúrnom dome.
PROGRAM zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Sľub nových poslancov OZ Rastislavice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba overovateľov zápisnice
5. Určenie zapisovateľa
6. Kontrola uznesení z predchádzajúceho 10. zasadnutia OZ Rastislavice
7. Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach za uplynulé obdobie
8. Schvaľovanie úprav rozpočtu za rok 2019
9. Schvaľovanie poslaneckého návrhu dodatku k VZN o daniach
10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
11. Schvaľovanie návrhu rozpočtu za rok 2020
12. Schvaľovanie návrhu dodatku k VZN o prenájme bytov
13. Schvaľovanie návrhu dodatku k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
14. Menovanie zástupcu starostu obce
15. Schvaľovanie príspevkov pre spoločenské organizácie a spolky
16. Schvaľovanie plánu práce hlavného kontrolóra obce na prvý polrok r.2020
17. Interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Záver
Miroslav Juhász, starosta obce Rastislavice


Vytvorené: 12. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2019 09:47