Obsah

Obecný úrad v Rastislaviciach:

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.Obecný úrad najmä:zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,vypracúva písomné vyhotovenia  rozhodnutí obce,vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu riadi starosta. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

IČO: 00309222

DIČ: 2021059458

Adresa:
Rastislavice č.27
94108 Rastislavice

Tel.:

  • 035/6478102
  • 0905472056

E-mail: