Obsah

OZ r. 2018-2022:

1. ustanovujúce OZ 7.12.2018

2. zasadnutie OZ 14.12.2018

- Doplnok VZN č.2/2018

3.mimoriadne zasadnutie OZ 28.12.2018

4. zasadnutie OZ 31.1.2019

5. zasadnutie OZ 15.4.2019

6. mimoriadne zasadnutie OZ 11.6.2019

7. zasadnutie OZ 5.8.2019

8.mimoriadne OZ 20.8.2019

9. zasadnutie OZ 23.9.2019

10. zasadnutie OZ 7.10.2019

11. zasadnutie OZ 16.12.2019

12. zasadnutie OZ 30.12.2019

- Dolnok č.2/2019 o nájomných bytoch

13. zasadnutie OZ 13.1.2020

Rozpočet školy - výdavky 

Rozpočet škola - príjmy

14. zasadnutie OZ 11.5.2020

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie

- Príloha č.3 - Dodatok č. 2/2020 VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

- Príloha č.4 - Komunitný plán obce

- Príloha č.5 - Vzdanie sa postu predsedu Komisie kultúry, školstva a športu

- Príloha č.6 - Interpelácia poslanca M.Macaia

15. zasadnutie OZ 6.7.2020 ZRUŠENÉ

15. zasadnutie OZ 20.7.2020 Zvukový záznam

15. zasadnutie OZ 20.7.2020

- Príloha č.1 - Vzdanie sa mandátu p.Macaia

- Príloha č.2 - Vzdanie sa mandátu p. Bekéniho

- Príloha č.3 - Poslanecký mandát p.Šurábovej

- Príloha č.4 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č. 5 - Rozpočtové opatrenia

- Príloha č.6 - Zápisnica z Finančnej komisie

- Príloha č.7 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

- Príloha č.8 - Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020

- Príloha č.9 - Diskusný príspevok p.Kuklišová

- Príloha č.10 - Vyhodnotenie dotazníka ku Komunitnému plánu

16. zasadnutie OZ 27.-29.10.2020 formou per rollam

- Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí pre obce

 

 

 

OZ r. 2015-2018:

1. zápisnica z OZ 26.3.2018

   - Výpis z uznesenia OZ - predaj cesty k rybníku

2. zápisnica z OZ 25.6.2018

3. zápisnica z mimoriadneho OZ 26.9.2018

Výpis z uznesenia č. 3/2018- schválenie znaleckého posudku č. 258/2018 

1.  zápisnica z OZ 20.3.2017

2. zápisnica z mimoriadneho OZ 31.5.2017

3. zápisnica z mimoriadneho OZ 28.7.2017

4. zápisnica z OZ 9.10.2017

5. zápisnica z OZ 18.12.2017