Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018

1. 26.3.2018

2. 25.6.2018

3. September 2018 (Presný termín ďalšieho obecného zasadnutia bude včas oznámený.)