Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zastupuje komisiu navonok

Komisie nemajú rozhodovaciu povinnosť . Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.

Obec RASTISLAVICE má zriadené nasledovné komisie:

1. FINANČNÁ KOMISIA: Peter Bednárik (0905271889) – predseda, Ing. Nikoleta Pavelová, Michal Macai

2. KOMISIA kultúry, športu a školstva: Ing. Ján Pochyba (0911109731) – predseda, Juraj Barcaj,  Mgr. Mária Derďaková 

3. KOMISIA na ochranu verejného záujmu: Emília Kovarčíková (0905342813)– predseda, Juraj Barcaj

4. KOMISIA verejného poriadku, životného prostredia a požiarnej ochrany: Ing. Ingrid Pojezdalová, Michal Kalužák

Rokovací poriadok a náplň práce komisíí OZ Rastislavice