Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zastupuje komisiu navonok

Komisie nemajú rozhodovaciu povinnosť . Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.

Rokovací poriadok komisií OZ Rastislavice

Obec RASTISLAVICE má zriadené nasledovné komisie:

1. FINANČNÁ KOMISIA: Peter Bednárik (0905271889) – predseda, Ing. Nikoleta Pavelová, Michal Macai

2. KOMISIA kultúry, športu a školstva: Juraj Barcaj (0905921690) - predseda,  Ing. Ján Pochyba, Mgr. Mária Derďaková 

3. KOMISIA na ochranu verejného záujmu: Emília Kovarčíková (0905342813)– predseda, Juraj Barcaj, Ing. Nikoleta Pavelová

4. KOMISIA verejného poriadku, životného prostredia a požiarnej ochrany: Ing. Ingrid Pojezdalová (0902900191) - predseda, Michal Kalužák, Ing. Martin Gonos

5. SOCIÁLNA KOMISIA: Emília Kovarčíková (0905342813) - predseda, Jarmila Pavelová, Eva Rožková - 

Náplň práce sociálnej komisie

Správa o činnosti Komisie kultúry, športu a školstva

Zápisnica z 1. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zápisnica z 2. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zápisnica z 3. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zápisnica z 4. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov