Navigácia

Obsah

R OZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. februára2024
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89ods. 2písm.f)Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m


1. deň ich konania na sobotu 8.júna2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5.marca 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9.apríla
2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26.apríla 2024.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.


Peter Pellegriniv.r.