Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

                 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
      voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
                                                      a určil deň ich konania                                                             na sobotu 30. septembra 2023 v čase  od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný ,alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

Ďalšie informácie k voľbám do národnej rady sú uverejnené na webovej stránke: https://www.minv.sk/?volby-nrsr


Sídlo volebnej miestnosti:

Budova OcÚ, Hlavná 27/87, 94108 Rastislavice


Súbory na stiahnutie:

1. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 

 

2. elektronická komunikácia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

 

3. elektronická komunikácia na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu 

4. Určenie zapisovateľky 

5. Pracovníci organizačno - technického zabezpečenia volieb