Obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vážení občania!

Aktuálne sa sčítania obyvateľov zúčastnilo v Rastislaviciach 817 obyvateľov, čo je 86% (stav k 31. marcu 2021). Z celkového počtu obyvateľov si svoju povinnosť musí v obci splniť ešte 133 obyvateľov čo je 14 %.

Asistované sčítanie bude prebiehať šesť týždňov v každej obci alebo meste v období medzi 1. aprílom až 31. októbrom 2021 (presný termín vám oznámime).


SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, aby využili možnosť sčítať sa s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.

Kontaktná osoba a zároveň aj asistent sčítania obce Rastislavice je Zuzana Kuricová, tel.: 035/6478102.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa.

Naopak, ak zomrie človek z polnoci 31. decembra 2020 na 1. januára 2021 treba ho sčítať.

Informačné video - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Informačné letáky o sčítaní - pozor na hoaxy a dezonformácie


Leták - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov alebo na stránke www.scitanie.sk

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Tlačová správa september 2020

List predsedu Štatistického úradu SR k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021