Obsah

VZN - služby občanom

VZN 2/2015 o poskytovaní dotácie FO a PO na území obce Rastislavice

VZN 1/2015 o verejnom poriadku

Dodatok 3/2013 k VZN 2/2010 o pravidlách času predaja a prevádzky

VZN 3/2010, ktorým sa ruší VZN 1/2004 o správe a prevádzkovaní cintorína

VZN 2/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rastislavice

VZN - sociálna oblasť

VZN 1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za opatrovateľskú službu v obci Rastislavice

VZN 1/2020 o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v obci

VZN - škola

VZN 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN 6/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Doplnok 4/2015 k VZN 5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

VZN 1/2014 o výške príspevku za dieťa v MŠ

VZN 3/2014 o financovaní originálnych kompetencií v školstve

VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských zariadeniach

VZN 5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN 4/2009 o určení školského obvodu pre základnú školu

VZN - životné prostredie

VZN o vodách

VZN 2/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN 3/2009 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody.

VZN 2/2009 o zneškodňovaní obsahu žúmp

Stránka

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov  zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

Návrhy VZN na pripomienkovanie

V zmysle § 6 ods.3 a ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obec povinná návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejniť jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.