Obsah

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. januára2024 o vyhlásení volieb prezidentaSlovenskejrepubliky 


Podľa čl. 89ods. 2písm.d)Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


v y h l a s u jem voľby prezidenta Slovenskej republiky a  u r č u jem


1. deň ich konania na sobotu 23.marca2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30.januára 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29.februára 2024.
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, 
u r č u jem
deň konania druhého kola volieb prezidenta SR na sobotu
6.apríla 2024.


ZVEREJNENIE  e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Rastislavice zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie  

"Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie" pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,  ktoré sa budú konať dňa 23. marca 2024,  a to:

  obecrastislavice.z@gmail.com

        obecrastislavice@gmail.com       

                                                         Tatiana Kořínková, starostka obce 


 Obec Rastislavice zverejňuje elektronické adresy na doručenie "Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu"  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať

                         1. kolo volieb dňa 23. marca 2024

                       2. kolo volieb dňa 6. apríla 2024 

a to:

  1.)  e-mailová adresa:  obecrastislavice.z@gmail.com  

                                    obecrastislavice@gmail.com  

 (pre 1. kolo najneskôr do 04.03.2024; pre 2. kolo najneskôr do 14.3.2024)

 

Tatiana Kořínková, starostka obce


Určenie zapisovateľa pre voľby prezidenta SR 2024

Starostka obce Rastislavice v zmysle § 169 ods. 6 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov /ďalej len volebný  zákon/ vymenovala za zapisovateľku miestnej  volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 vyhlásené   na  23. 3. 2024 a 6. 4. 2024 :  

Jana Mulinková

Kontakt: 0917 212 706

email: obecrastislavice@gmail.com

sídlo: Obecný úrad, Hlavná 27/87, 941 08 Rastislavice                                                                                                                                                                 Tatiana Kořínková, starostka obce 


ZOZNAM KANDIDÁTOV

Obec Rastislavice zverejňuje zoznam kandidátov pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024:

 1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
 2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
 3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
 5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
 7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
 8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
 9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
 10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
 11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra