Navigácia

Obsah

Pozvánka

Typ: ostatné
pozvánka 25.zasadnutie OZ Rastislavice

Obec Rastislavice, Hlavná 27/87, 941 08 RASTISLAVICE

P O Z V Á N K A 

Podľa § 12 ods. 1 a podľa § 13 ods.4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 25. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2024 /utorok/ o 18.00 hodine v Kultúrnom dome  Rastislavice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 25. Zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 6. Správa o činnosti OcÚ Rastislavice
 7. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
 8. Správa hlavného kontrolóra z kontroly -  Záverečný účet obce Rastislavice za rok 2022, výhrady aj dodržiavanie prijatých opatrení k záverečnému účtu. Predkladá: Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór
 9. Správa hlavného kontrolóra z kontroly -  Dodržiavanie finančnej disciplíny v roku 2023 a kontrola hospodárenia. Predkladá: Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór
 10. Správa hlavného kontrolóra z kontroly -  Vedenie pokladne v prvom štvrťroku 2024. Predkladá: Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór
 11. Správa finančnej komisie
 12. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Rastislavice za rok 2023. Predkladá: Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rastislavice na II. polrok 2024. Predkladá: Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór
 14. Úprava rozpočtu obce Rastislavice
 15. Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu domu smútku
 16. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rastislavice
 17. Informácie o ekonomickej a finančnej situácii v obci ku dňu konania zastupiteľstva
 18. Interpelácia poslancov
 19. Diskusia
 20. Uznesenie
 21. Záver

V Rastislaviciach, 11.6.2024                                                                     Tatiana Kořínková

                                                                                                                        starostka obce

 


Príloha

Vytvorené: 12. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2024 8:28