Navigácia

Obsah

Civilná ochrana - všeobecné informácie

Poslaním civilnej ochrany (CO) je chrániť životy, zdravie, majetok osôb a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie a na ten účel spolupracovať s obdobnými inštitúciami iných štátov pri poskytovaní vzájomnej pomoci.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok. 
Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo majetok. 

Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo majetok.
  
Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Teroristický útok je napadnutie objektov spravidla sústreďujúcich väčší počet osôb s cieľom spôsobiť straty na životoch, zdraví a majetku a taktiež spôsobiť strach a paniku u obyvateľstva.

CO plní tieto úlohy:

- organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,

- organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,

- poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania,

- zabezpečovanie ukrytia a evakuácie,

- vykonávanie protiradiačných a protichemických opatrení,

- organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy síl a prostriedkov civilnej ochrany a prípravu občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc,

- posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,

- zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.


Užitočné linky

Informačný systém CO

Čo urobiť, keď zaznie siréna

Varovanie obyvateľstva


ČO BY MAL VEDIEŤ KAŽDÝ V PRÍPADE OHROZENIA

Príručka- čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia

Príloha - Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti