Navigácia

Obsah

OZ r.2022 - 2026

24. plánované zasadnutie OZ - 19.3.2024 - zápisnica 

- Youtube - zvukový záznam

- Uznesenie č. 24/2024  

- Príloha č. 1 - Správa o činnosti OcÚ 

- Príloha č.2 - Úprava rozpočtu 


23. neplánované zasadnutie OZ - 26.2.2024 - zápisnica 

- Youtube - zvukový záznam

- Uznesenia č. 23/2024 

- Príloha č.1 - Zmluva s fa. Brantner Nové Zámky 

- Príloha č. 2 - Úprava rozpočtu  

 


22. neplánované zasadnutie OZ - 6.2.2024 - zápisnica 

- Youtube - zvukový záznam

- Uznesenie č. 22/2024  

- Príloha č. 1 - Rozpočet obce Rastislavice a ZŠ s MŠ Rastislavice na r. 2024

- Príloha č. 2 - Pripomienky k rozpočtu 

- Príloha č. 3 - Návrh na vykonanie kontroly


21. neplánované zasadnutie OZ - 30.1.2024 - zápisnica 

Starostka obce privítala prítomných na 21. zasadnutí OZ Rastislavice, skonštatovala, že prítomní sú  traja poslanci: Mgr. Adriana Pašková, Mgr. Gabriela Hlinická a Michal Kalužák a hlavný kontrolór obce Mgr. Juraj Švarc. Vyhlásila 30 minútovú prestávku. Po prestávke boli neprítomní 4 poslanci: Jana Králiková, Miroslava Molnárová, Ing. Anna Bartosová – ospravedlnené z osobných dôvodov a Ing. Ján Pochyba – ospravedlnený zo zdravotných dôvodov.

Podľa článku 7, bod 6. Rokovacieho poriadku, ukončila starostka obce 21. zasadnutie OZ Rastislavice. 


20. neplánované zasadnutie OZ - 22.1.2024 - Zápisnica 

20. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Tatiana Kořínková, starostka obce. Konštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov obecného zastupiteľstva sú prítomní traja poslanci. Ospravedlnili sa: Ing. Anna Bartosová, Ing. Ján Pochyba, Jana Králiková, Miroslava Molnárová.

Nakoľko nebolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné, starostka obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.                                                                                                       


19.plánované zasadnutie OZ - 9.1.2024 - Zápisnica 

- Youtube - zvukový záznam

- Uznesenie č. 19/2024  

- Príloha č. 1 - Zvyšovanie ceny vodomerov 

- Príloha č. 2 - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na r.2024 

- Príloha č. 3 - Plán činnosti hl. kontrolóra na 1.porok r. 2024 

- Príloha č. 4 - Vzdanie sa členstva v inventarizačnej komisii 


18.neplánované zasadnutie OZ - 27.12.2023 - Zápisnica 

- Youtube - zvukový záznam

- Uznesenie č. 18/2023 


17.plánované zasadnutie OZ - 12.12.2023 - Zápisnica  

- Youtube - zvukový záznam

- Uznesenie č. 17/2023  

- Príloha č. 1 - Správa o činnosti OcÚ 

- Príloha č. 2 - Plán zasadnutí OZ na r. 2024


16.neplánované zasadnutie OZ - 13.11.2023 - Zápisnica 

- Youtube - zvukový záznam

- Uznesenie č. 16/2023 

- Príloha č. 1 - Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

- Príloha č. 2 - Spôsob voľby 


 15. plánované zasadnutie OZ - 31.10.2023 - zápisnica

-  Youtube - zvukový záznam

- Uznesenie č. 15/2023 

- Príloha č.1 - Správa o činnosti Obecného úradu 

- Príloha č.2a - Správa o činnosti Obecného Zastupiteľstva počas roka 2023 

- Príloha č.2b - Príhovor poslankyne J.Králikovej 

- Príloha č. 3 - Príhovor poslankyne M.Molnárovej 

- Príloha č. 4 - Správa o činnosti finančnej komisie zo dňa 16/10/2023 

- Príloha č.5 - Návrhy finančnej komisie 

- Príloha č. 6 - Opatrenia k záverečnému účtu

- Príloha č. 7 - Rozpočet bez programovej štruktúry 

- Príloha č. 8 - VZN č. 3/2023 

- Príloha č. 9 - VZN č. 4/2023 

- Príloha č. 10 - Pripomienky k VZN č. 4/2023 

- Príloha č. 11 - Žiadosť o vstup do PZO 

 

 


 14. neplánované zasadnutie OZ - 13.10.2023 - zápisnica 

- Youtube - zvukový záznam

- Uznesenie č. 14/2023 

- Príloha č.1 - Zmluva o nájme studne 

- Príloha č.2 - Úprava rozpočtu 

- Príloha č.3 - Žiadosť PZ Rastislavice 


 13. plánované zasadnutie OZ - 12.9.2023 - zápisnica

- Youtube - zvukový záznam

- Uznesenie č. 13/2022 

- Správa o činnosti OcÚ 

- VZN č.2/2023 o výške príspevkov v škole a MŠ 

- Správa o hospodárení obce 

- Zápisnica z Finančnej komisie 

- Správa hlavnej kontrolórky obce 

- Úprava rozpočtu 

- Odpadové hospodárstvo 

- Návrh na písomné upozornenie o zanedbávaní pracovných povinností


12. neplánované zasadnutie OZ - 15.8.2023 - Zápisnica 

- Zvukový záznam 

- Uznesenie č. 12/2023

- Príloha č.1 - Dodatok č.5 k VZN č. 1/2019 

- Príloha č.2 - Dodatok č.6 k VZN č. 1/2019 

- VZN č. 1/2019 

- Príloha č. 3 - Úprava rozpočtu 

- Príloha č. 3 b 


11. neplánované zasadnutie OZ - 20.07.2023 - Zápisnica

- Uznesenie č. 11/2023 

- Zvukový záznam 

- Príloha - úprava rozpočtu 2023 


10. plánované zasadnutie OZ - 27.6.2023 - Zápisnica 

- Zvukový záznam 

- Uznesenie č. 10/2023 

- Príloha č.1 - Správa o činnosti Obecného úradu 

- Plán činnosti OcÚ na 2. polrok 2023 

- Príloha č. 2 - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k ZÚ 2022 

- Príloha č. 3 - Záverečný účet obce za rok2022 

- Príloha č. 4 - Výhrady k ZÚ obce za r. 2022 

- Príloha č. 5 - Správa Finančnej komisie 

- Príloha č. 6 - Úprava rozpočtu obce na r. 2023 

- Príloha č. 7 - Príhovor finančnej komisie k finančným úpravám 

- Príhovor poslankyne J. Králikovej za finančnú komisiu 

- Príloha č. 8 - Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2023

- Príloha č. 9 - Príhovor poslankyne J.Králikovej o školskom psychológovi 

 


9. neplánované zasadnutie OZ - 12.5.2023 - Zápisnica 

- Zvukový záznam 

- Uznesenie č. 9/2023 

- Príloha č.1 - Štatút obce Rastislavice 

- Príloha č. 2 - Rokovací poriadok OZ Rastislavice 

- Príloha č.3 - Vyjadrenie poslankyne M.Molnárovej

- Príloha č.4 - Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

- Príloha č.5 - Analýza J.Králikovej 

- Príloha č. 6 - Diskusný príspevok p.starostky 

- Príloha č.7 - vyjadrenie predsedníčky Rady školy 


8. neplánované zasadnutie OZ - 26.4.2023 - Zápisnica

- Zvukový záznam 

-Uznesenie č. 8/2023 

- Príloha č.1 - ZŠ s MŠ - správa riad. školy

- Príloha č.2 - Správa školy - p.Králiková

- Príloha č.2 - Príhovor p.Králikovej k téme ZŠ

- Príloha č.3 - Plnenie príjmov 

- Príloha č. 3 - Plnenie výdavkov 

- Príloha č. 3 - Plnenie rozpočtu


7. neplánované zasadnutie OZ - 28.3.2023 - Zápisnica 

- Uznesenie č. 7/2023 

- Uznesenie "Chodník č.1" 

- Úprava rozpočtu 2023 


6. Plánované zasadnutie OZ - 21.3.2023 - Zápisnica 

- Uznesenie č. 6/2023 

- Správa o činnosti OcÚ 

- Schválenie vyradeného majetku obce

- Správa hlavnej kontrolórky obce

- Správa o obecnej kronike 


5. Neplánované zasadnutie OZ - 28.2.2023 - Zápisnica 

- Uznesenie č. 5/2023 

- Príloha č.1 - Správa o činnosti Obecného úradu

- Príloha č.2 - Správa o finančnej situácii obce za I.-II.2023

- Príloha č.3 - Úprava rozpočtu obce na rok 2023 

- Príloha - Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rastislavice na rok 2023 

- Príloha č. 5 - Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami

- Príloha č.6 - Uznesenie K spolufinancovaniu projektu Chodníky v obci Rastislavice - Rastislavice, chodník č.1

- Príloha č. 7 - Cenník poplatkov za prenájom Kultúrneho domu v Rastislaviciach 

- Príloha č.7 - Cenník poplatkov za služby vykonávané Obecným úradom v Rastislaviciach

- Príloha č. 8 - Inventarizačný zápis obce Rastislavice 

 


4. Zasadnutie OZ - 24.1.2023 - Zápisnica 

- Uznesenie č. 4/2023 

- Príloha č. 1 - Správa o Informácie o ekonomickej a finančnej situácii obce ku dňu konania zastupiteľstva 

- Príloha č. 2 - Správa o činnosti OcÚ 

- Príloha č. 3 - VZN č.1/2023 o obecnej kronike 

- Príloha č. 4 - Správa zo zasadnutia Finančnej komisie 

- Príloha č. 5 - Správa školy 

 


3. Zasadnutie OZ - 31.12.2022 - Zápisnica 

- Uznesenie č. 3/2022 

- Príloha č. 1 - Príjmy 

- Príloha č.2 - Výdavky 


2. Zasadnutie OZ - 15.12.2022  - Zápisnica

- Uznesenie č. 2/2022

- Príloha č. 1 - Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce

- Príloha - rozpočet príjmy 2023 

- Príloha č. 2b - Rozpočet obce na r.2023 - výdavky

Rozpočet ZŠ s MŠ Rastislavice 

- Príloha č. 3 - Príhovor poslankyne J. Králikovej k rozpočtu 

- Príhovor č.4 - zriadenie finančnej komisie - poslankyňa M.Molnárová

- Príhovor č.5 - VZN 1/2022 o výške poplatku na rozvoj obce

- Príloha č. 6 - Dodatok 4/2022 k VZN č.1/2019 o príspevku na stravu žiaka

- Príloha č. 7 - Dodatok 4/2022 k VZN 10/2009 o poplatku za komunálny odpad

- Príloha č. 10 - Plán činnosti hlavnej kontrolórky 

- Príloha č. 12 - Plán zasadnutí OZ Rastislavice v r. 2023 

 


1. Ustanovujúce OZ 28.11.2022 - zápisnica 

- Uznesenie č. 1/2022 

- Príloha č.1 - Sľub starostky obce 

- Príloha č.2 - Sľub poslancov OZ 

- Príloha č. 3 - Príhovor starostky obce 

 


OZ r. 2018-2022:

1. OZ 7.12.2018


2. OZ 14.12.2018

- Doplnok VZN č.2/2018


3. OZ 28.12.2018


4. OZ 31.1.2019


5. OZ 15.4.2019


6. OZ 11.6.2019


7. OZ 5.8.2019


8. OZ 20.8.2019


9. OZ 23.9.2019


10. OZ 7.10.2019


11. OZ 16.12.2019


12. OZ 30.12.2019

- Dolnok č.2/2019 o nájomných bytoch


13. OZ 13.1.2020

Rozpočet školy - výdavky 

Rozpočet škola - príjmy


14. OZ 11.5.2020

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie

- Príloha č.3 - Dodatok č. 2/2020 VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

- Príloha č.4 - Komunitný plán obce

- Príloha č.5 - Vzdanie sa postu predsedu Komisie kultúry, školstva a športu

- Príloha č.6 - Interpelácia poslanca M.Macaia


15.  OZ 6.7.2020 - ZRUŠENÉ

ZVUKOVÝ ZÁZNAM: 15. zasadnutie OZ 20.7.2020

15. OZ 20.7.2020

- Príloha č.1 - Vzdanie sa mandátu p.Macaia

- Príloha č.2 - Vzdanie sa mandátu p. Bekéniho

- Príloha č.3 - Poslanecký mandát p.Šurábovej

- Príloha č.4 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č. 5 - Rozpočtové opatrenia

- Príloha č.6 - Zápisnica z Finančnej komisie

- Príloha č.7 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

- Príloha č.8 - Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020

- Príloha č.9 - Diskusný príspevok p.Kuklišová

- Príloha č.10 - Vyhodnotenie dotazníka ku Komunitnému plánu


16. OZ 27.-29.10.2020 formou per rollam

- Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí pre obce


17. OZ 16.12.2020

- Program 17. OZ Rastislavice

- Uznesenie č. 17/2020 

-Príloha: Návrh VZN č.2/2020 - požiarny poriadok obce Rastislavice

- Príloha - VZN č.1/2020 o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v obci (372.65 kB)

- Príloha: Záverečný účet obce za rok 2019

- Príloha: Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019

-Príloha: Návrh rozpočtu obce na r.2021 s výhľadom na r.2022-2023

- Príloha: Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na r.2021 s výhľadom na r.2022-23


18.ZVUKOVÝ ZÁZNAM: 18. neplánované zasadnutie OZ Rastislavice 29.12.2020

18. OZ Rastislavice 29.12.2020 - zápisnica 

- Program 18. OZ 

- Uznesenie 18. OZ Rastislavice 

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ 

- Príloha č.2 - Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie

- Príloha č.3 - Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ Rastislavice 

- Príloha č.4 - Štatút obce 

- Príloha č.6 - Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021 


19.ZVUKOVÝ ZÁZNAM: 19. plánované zasadnutie OZ Rastislavice 8.3.2021 

19. OZ Rastislavice 8.3.2021 - zápisnica 

-Uznesenie č. 19/2021

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu

- Príloha č.3 - Návrh rozpočtu na r. 2021 - príjmy

- Príloha č.3 - Návrh rozpočtu na r. 2021 - výdavky

- Príloha č.3 - Návrh: Rozpočet ZŠ s MŠ - normatív 2021 

- Príloha č.3 - Návrh: Rozpočet ZŠ s MŠ - originálne kompetencie 2021 

- Príloha č.4 - Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie obce Rastislavice 7.3.2021 

- Príloha č. 5 - Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce

- Príloha č.6 - Požiarny poriadok obce Rastislavice 

- Príloha č. 7 - Návrh vedenia ZŠ s MŠ na vytvorenie 2 stupňa vzdelávania 


ZVUKOVÝ ZÁZNAM: 20. neplánované zasadnutie OZ Rastislavice 19.4.2021

20. OZ Rastislavice 19.4.2021 - zápisnica 

- Uznesenie č. 20/2021

- Príloha č.1 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce

- Príloha č.2 - Rozpočet obce Rastislavice na r. 2021

Príloha č. 3 - Výpis z uznesenia č. 20/2021 k spolufinancovaniu projektu „Chodníky v obci Rastislavice - Rastislavice, chodník č. 1“ 


 21. OZ Rastislavice 28.6.2021 - zápisnica

- Uznesenie č. 21/2021

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu

- Príloha č. 3 - Záverečný účet obce za rok 2020

- Príloha č. 4 - Plán kontrolnej činnosti

- Príloha č. 5 - Dodatok č. 3/2021

- Príloha č. 6 - Plnenie rozpočtu

- Príloha č. 7 - Sadzobník správnych poplatkov obce

- Príloha č. 8 - Sadzobník za prenájom priestorov KD a inventáru

- Príloha č. 9 - Pracovný poriadok Obecného úradu

- Príloha č. 10 - Organizačný poriadok OcÚ, schéma a pracovné náplne zamestnancov


 22. OZ Rastislavice 29.9.2021 - zápisnica 

- Uznesenie č. 22/2021

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rastislavice

- Príloha č. 3 - Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti

- Príloha č. 4 - Dodatok č. 2/2021 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ...

- Príloha č. 5 - Názvy ulíc 


23. OZ Rastislavice 29.9.2021 - zápisnica  

- Uznesenie č. 23/2021 

- Príloha č. 1 - Správa o činnosti OcÚ 

- Príloha č. 2 - Kontrola plnenia rozpočtu za obdobie I.-VIII. 2021 

- Príloha č. 3 - VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

- Príloha č. 4 - Dodatok č. 1/2021k VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti 

- Príloha č. 5 - Dodatok č. 2/2021k VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ 

- Príloha č. 6 - Zriadenie vecného bremena na uloženie káblov v rámci akcie NZ Rastislavice zahustenie, VNK, TS.NNK v prospech Západoslovenská distribučná a.s. 

- Príloha č. 7 - Odpredaj pozemku na výstavbu transformačnej stanice 


24. ZVUKOVÝ ZÁZNAM: 24. plánované zasadnutie OZ Rastislavice 10.12.2021

24. OZ 10.12.2021 - zápisnica 

- Uznesenie č. 24/2021 

- Príloha č.1 - Správa o činnosti OcÚ 

- Príloha č. 2 - Dodatok č. 3/2021 k VZN č. 10/2009 o poplatkoch za odpad 

- Príloha č. 3 - VZN č. 2/2021 o určení názvov ulíc v obci Rastislavice 

- Príloha č. 4 - Žiadosti o dotáciu 

- Príloha č. 5 - Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce 

- Príloha č. 6 - Rozpočet obce na rok 2022 s výhľadom na r. 2023 a 2024

- Rozpočet ZŠ s MŠ Rastislavice 

- Príloha č. 7 - Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku na výstavbu transformačnej stanice ZSE 

- Príloha č. 8 - Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 


25. ZVUKOVÝ ZÁZNAM: 25. neplánované zasadnutie OZ Rastislavice 24.1.2022 

25. Zápisnica z 25. OZ 24.1.2022 

- Uznesenie č. 25/2022 

- Príloha č. 1 - Rozpis navýšenia úveru

- Príloha č. 2 - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu úveru

Prílohy k bodu č. 7 "Investičný zámer na vybudovanie kontajnerových tried":

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6.


26. Zápisnica z 26. OZ 5.5.2022

- Uznesenie č. 26/2022

- Príloha č. 1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2022

- Príloha č. 2a - Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie

- Príloha č.3 - Podklady ZŠ s MŠ Rastislavice

- Príloha č. 4 - Správa hlavnej kontrórky obce č.1

- Príloha č. 4 - Správa hlavnej kontrolórky obce č.2

- Príloha č. 5 - Žiadosti organizácií


27. Zápisnica z 27. OZ 20.6.2022

- Uznesenie č. 27/2022

- Príloha č. 1 - Správa o činnosti OcÚ

- Príloha č.2 - Úprava rozpočtu obce 1.

- Príloha č. 2 - Úprava rozpočtu obce 2.

- Príloha č. 3 - Zápisnica Finančnej komisie

- Príloha č. 4 - Plán činnosti hlavnej kontrolórky v 2. polroku 2022

- Príloha č. 5 - Stanovisko hlavnej kontrolórky z záverečnému účtu 2021

- Príloha č. 6 - Záverečný účet obce za r. 2021


28. Zápisnica z 28. OZ 24.6.2022

- Uznesenie č. 28/2022


29. Zápisnica z 29. OZ 30.9.2022

- Uznesenie č. 29/2022 

- Príloha č. 1 - Správa o činnosti OcÚ 


30. Zápisnica z 30. OZ 25.10.2022

- Uznesenie č. 30/2022 

- Dodatok č. 3/2022 k VZN č. 1/2019 


 

OZ r. 2015-2018:

1. zápisnica z OZ 26.3.2018

   - Výpis z uznesenia OZ - predaj cesty k rybníku

2. zápisnica z OZ 25.6.2018

3. zápisnica z mimoriadneho OZ 26.9.2018

Výpis z uznesenia č. 3/2018- schválenie znaleckého posudku č. 258/2018 

1.  zápisnica z OZ 20.3.2017

2. zápisnica z mimoriadneho OZ 31.5.2017

3. zápisnica z mimoriadneho OZ 28.7.2017

4. zápisnica z OZ 9.10.2017

5. zápisnica z OZ 18.12.2017