Navigácia

Obsah

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze Základnej organizácie SZPB Rastislavice, konanej dňa 16.mája 2018 v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

Program:

  1. Otvorenie schôdze
  2. Voľba predsedu ZO SZPB Rastislavice
  3. Príhovor tajomníka Obl.výboru SZPB Nové Zámky Jozefa Maruniča
  4. Príhovor starostu obce Rastislavice Miroslava Juhásza
  5. Voľba členov výboru ZO SZPB Rastislavice
  6. Odovzdávanie členských preukazov
  7. Diskusia
  8. Záver

1. Ustanovujúcu schôdzu Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Rastislavice otvorila a prítomných privítala predsedníčka ZO SZPB Komjatice Mgr. Mária Derďaková, kultúrna referentka Rastislavíc. Zaželala novovzniknutej organizácii veľa úspechov a tvorivú činnosť v prospech mieru.

2.Za predsedu ZO SZPB Rastislavice bola jednohlasne zvolená Mária Ferusová.

3.Jozef Marunič, tajomník Oblastného výboru SZPB Nové Zámky vo svojom príhovore vyjadril potešenie z novozaloženej organizácie. Priblížil prítomným zmysel a podstatu SZPB a jeho ciele, ktoré spočívajú v boji proti extrémizmu a v boji za trvalý mier.

4.Starosta obce Rastislavice Miroslav Juhász ocenil založenie takejto organizácie v obci, ktorú zasiahla 2. svetová vojna a doteraz žijú pamätníci, ktorí ju tu prežili. Pripomenul, že ZO SZPB je vlastne iba obnovená, pretože v minulosti už v Rastislaviciach pracovala. Pán starosta vyslovil nádej, že táto organizácia bude spolupracovať s obcou a s ostatnými spoločenskými organizáciami pri rozvoji Rastislavíc.

5.Novozvolená predsedníčka Mária Ferusová navrhla za členov výboru: Oľgu Gubišovú za pokladníčku a Máriu Pavlíčkovú za podpredsedníčku. Obe členky výboru ZO SZPB Rastislavice boli zvolené jednohlasne.

6.Páni Marunič a Juhász slávnostne odovzdali členské preukazy členom ZO SZPB.

7.V diskusii sa prítomní rozprávali o práci v SZPB, navrhli plány činností a spomínali na svojich rodinných príslušníkov, ktorí prežili vojnu.

8.V záverečnom príhovore predsedníčka ZO SZPB Rastislavice Mária Ferusová vyslovila presvedčenie, že táto organizácia nebude iba formálna, že svojou činnosťou sa zapojí do života obce a SZPB. Nakoľko je vedúcou speváckeho súboru Rastislavická konopa, prisľúbila účasť súboru na podujatiach organizovaných SZPB. Nakoniec schôdzu ukončila, poďakovala p.Maruničovi a p.starostovi za účasť a podporu a rozlúčila sa s prítomnými.

szpb

Akcie v r. 2020:

1. Výročná členská schôdza