Navigácia

Obsah

ŠTATÚT OBCE RASTISLAVICE 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE RASTISLAVICE 2020 - 2025

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rastislavice 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rastislavice 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rastislavice 2024-2030 

Pracovný poriadok zamestnancov OcÚ Rastislavice 

Organizačný poriadok, organizačná schéma a pracovné náplne zamestnancov OcÚ Rastislavice 

POŽIARNY PORIADOK obce Rastislavice