Navigácia

Obsah

Miestne kultúrne stredisko v Rastislaviciach

Kultúrny referent: Mgr. Mária Derďaková 

Kontakt:  0917857814 , kd.rastislavice@gmail.com


OZNAM

Kultúrny dom je otvorený pre verejnosť.

Prenajať si ho môžete na tel.č. 0917857814.

 

KD

Ponuka a možnosti využitia priestorov kultúrneho domu

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, akými sú svadby, rodinné oslavy, kary, stretávky, večierky, zábavy, diskotéky a iné na vyžiadanie (kapacita pre cca 120 ľudí). K dispozícii je plne vybavená kuchyňa vrátane príslušenstva, ktoré je možné vypožičať si (taniere, poháre, príbory, a pod.)

Firmy môžu využiť priestory na prezentáciu a propagáciu svojich výrobkov a služieb, príp. školenia pre svojich zamestnancov s možnosťou zapožičania data projektoru.

Na základe uznesenia Obecného zsatupiteľstva nie je možné prenajímať Kultúrny dom občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Rastislavice!!!

V kultúrnom dome je WIFI pripojenie.


Cenník služieb za prenájom  kultúrneho domu obce Rastislavice, platný od 1.4.2023, schválený uznesením č.  5/2023 na 5. OZ  dňa 28.02.2023.

Miestni obyvatelia (občania s trvalým pobytom v obci Rastislavice)

1. Svadby, oslavy /Po-Ne/ : 35€ / 1 deň. +energie +inventár

2. Pohrebné kary : 10€ vrátane energií + inventár

3. Predajné akcie:  30€ / 1 deň + energie + inventár

4. Schôdze miestnych organizácií, diskotéky, plesy, zábavy organizované    

    miestnymi organizáciami a školou: zdarma

 

Občania mimo obce (občania bez trvalého pobytu v obci Rastislavice)

1. Svadby, oslavy /Po-Ne/ : 70€ / 1 deň. +energie +inventár

2. Pohrebné kary : 20€ vrátane energií + inventár

3. Predajné akcie60€ / 1 deň + energie + inventár

Za vypožičanie inventáru užívateľ uhradí poplatok podľa sadzobníku určeného na výpožičku inventáru a to nasledovne:

Riad:   do 100 ks:              10€

            od 100 do 300 ks: 15€

           nad 300 ks :            20€

Obrusy:                              10€ / jednorazový poplatok bez limitu počtu obrusov

Chladiaci box:                   15€ / 1 deň

 

Obecný úrad Rastislavice poskytne čistiace prostriedky a do sociálneho zariadenia taktiež zabezpečí hygienické potreby (toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky).

V prípade poškodenia majetku, resp. pri rozbití inventáru sa určí miera poškodenia, ktorú bude musieť prenajímateľ uhradiť.

Prebratie kultúrneho domu sa uskutoční vždy písomnou formou – protokolom o prevzatí kultúrneho domu, kde bude uvedený počiatočný stav elektromeru a plynomeru.

Užívateľ je povinný pri preberaní kultúrneho domu zaplatiť zálohu vo  výške 30€ priamo na obecnom úrade príslušnej pracovníčke, pričom obdrží doklad o úhrade. 

Po akcii odpíše zamestnanec obecného úradu stav elektromeru a plynomeru a tento sa zapíše do protokolu o prevzatí kultúrneho domu. Vyžaduje sa podpis protokolu užívateľom (prenajímateľom) a príslušnou pracovníčkou obecného úradu.

Užívateľ následne uhradí poplatok za prenájom kultúrneho domu podľa aktuálnych sadzieb, spotrebu energií a poplatok za vypožičanie inventáru priamo na obecnom úrade príslušnej pracovníčke, pričom zaplatená záloha sa mu z celkovej sumy odpočíta, užívateľ doplatí rozdiel, pričom obdrží doklad o úhrade.

Zodpovedná osoba za odovzdanie a prebratie kultúrneho domu je zamestnankyňa obce

Mgr. Mária Derďaková (tel.kontakt 0917857814)

Dôležité upozornenia:

(výnimku udeľuje starostka obce a občania budú o nej vopred informovaní)

 

                                                                              Tatiana Kořínková

                                                                               starostka obce Rastislavice

Príloha: Protokol o odovzdaní a prevzatí priestorov KD a zariadenia

Vypracovala: poslankyňa OZ Rastislavice Miroslava Molnárová

 


Obsadenosť Kultúrneho domu:

ZUMBA:                         pondelok - streda ...............19.oo 

Cvičenci Mira Holeca:     utorok - štvrtok ................................ 19.oo

JOGA:                              utorok (seniori) ................. 17.00 

                                         štvrtok (mladí) ................... 17.30

Rastislavická konopa:      streda .................................. 17.oo 


Zoznam zástupcov spoločenských organizácií v Rastislaviciach

Spolok

Meno

Tel.č.

Mail

FK Slovan

Ján Vacula

0907431999

vaculajan956@gmail.com

DHZ

Michal Kalužák

0908131464

dhz.rastislavice@gmail.com

MS SČK

Ing. Dagmar Gonosová

0918276098

dgonosova@gmail.com

Máme radi Rastislavice o.z.

Jana Králiková

0907686206

jana.kralikova80@gmail.com

Cvičenci

Miroslav Holec

0907736579

miroslavholec@centrum.sk

Klub mladých

Viktória Galovičová

0907900921

viktoria.galovicova3@gmail.com

Klub dôchodcov

Mgr. Gabriela Kuklišová

0908883308

gabika.kuklisova@post.sk

Rastislavická Konopa

Mária Ferusová

0905384828

maria.ferusova@gmail.com

 

 

JOGA

Tatiana Kořínková

0949644948

ttatianaa13@gmail.com

 

 ZUMBA

Zuzana Kováčová

0918584153

zuzuska379@gmail.com