Obsah

Slávnostné ukončenie štúdia VUTV na pôde SPU v Nitre

Organizátor: KDR

Slávnostné ukončenie štúdia VUTV na pôde SPU v Nitre

Utorok 19. 6. 2018, bol pre 24 absolventov Vidieckej univerzity tretieho veku z Rastislavíc výnimočný. Na pôde SPU v Nitre v Aule maxima, si prevzali z rúk promótora absolventské osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho programu - KVALITA ŽIVOTA SENIOROV.
Spolu so seniormi z Rastislavíc v akademickom roku 2017/18, ukončilo vzdelávanie 108 frekventantov, ktorí študovali v trojročných vzdelávacích programoch ako aj v jednoročnom programe konkrétne - ovocinárstvo, viazanie a aranžovanie kvetín, človek, právo a psychológia a vidiecka univerzita tretieho veku.
Pekný príhovor k prítomným absolventom a ich rodinným príslušníkom a známym, mala doc. Moravčíková PhD., ktorej slová citujem: " Je to dokument, ktorý vyjadruje večnú túžbu človeka po poznaní, zdokonaľovaní sa a rozširovaní si obzoru aj v tom období života, ktoré sa dnes nazýva „tretím vekom“. Strieborná generácia nesedí so založenými rukami ani v čase, keď už spoločnosti odovzdala svoje, ale snaží sa držať krok s dobou a v mnohých prípadoch aj zasadnúť do vysokoškolských lavíc, pretože v mladom veku na to nemala podmienky, alebo to jednoducho život zariadil inak. Preto je promócia UTV sviatkom nielen pre absolventov a ich rodinných príslušníkov, ale aj pre univerzitu, ktorá vzdelávaním seniorov plní šľachetnú úlohu. Je dôkazom toho, že učenie je proces celoživotný, a nie je výsostne určený iba vybraným vekovým kategóriám, ale stavia pred človeka stále nové výzvy."
Ďalej v slávnostnom príhovore odznelo, že obdobie štúdia bolo pre frekventantov ich rozhodnutím, naplniť každú etapu života zmysluplnou činnosťou a aktívnym využívaním voľného času. Kvalifikované, na univerzitnej úrovni sprístupnené poznatky, vedomosti a zručnosti z rôznych disciplín majú ambíciu naplniť ich túžbu po poznaní, odborných vedomostiach a prispieť k všeobecnému rozhľadu.
Promočný akt v Aule maxima viedla prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, svojou prítomnosťou poctila v mene rektora prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., prorektorka pre rozvoj univerzity so zameraním na strategické projekty, ďalej prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť v úlohe promótora a predsedníčka Akademického senátu SPU a riaditeľka Transferového centra, doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. Prítomní boli aj gestori a lektori vzdelávacích programov a záujmového vzdelávania pre seniorov a to dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc., doc. Ing. Oleg Paulen, PhD., doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD., Ing. Erika Mňahončáková, PhD. a Mgr. Gabriela Kuklišová.
Viac informácií na - https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/osved%C4%8Denia-pre-absolventov-univerzity-tretieho-veku/
Všetkým absolventom blahoželám v mene svojom ako aj v mene starostu obce M. Juhásza a verím, že v zimnom semestri pokračujeme ďalším modulom VUTV - HOSPODÁRENIE NA VIDIEKU.


Vytvorené: 25. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2020 12:04
Autor: Správce Webu