Obsah

80. výročie založenia farnosti

Rastislavice

80. výročie zriadenia katolíckej farnosti v Rastislaviciach

19. marca 1942 bola na Degeši (dnes Rastislavice) zriadená samostatná rímsko-katolícka farnosť. Jej prvým správcom sa stal Jakub Fekete, rodák z Rače.

Väčšina obyvateľov obce Degeš bola katolícka a kostol v obci výrazne chýbal. Po obhliadke obce a zvážení finančných možností farníkov navrhol kaplán Jakub Fekete namiesto stavania nového kostola využiť budovu sýpky, ktorá patrila Roľníckemu družstevnému liehovaru a s menšími finančnými nákladmi ju prestavať na rímsko-katolícky kostol. Záujem a porozumenie prejavilo aj Ministerstvo hospodárstva, ktoré im pomohlo získať vyhliadnutú budovu sýpky. Budova bola 47 metrov dlhá a 9 metrov široká. Plány na prestavbu budovy vypracoval nitriansky architekt Smit v roku 1940. Podľa plánu mal byť kostol 30 metrov dlhý a zvyšok budovy mal slúžiť ako Kultúrny dom a fara. S prestavbou sýpky na kostol sa začalo už na jar roku 1941. Na prestavbu finančne prispeli miestni farníci, ale využité boli aj dary a príspevky od štátu a prezidenta republiky. Nový katolícky kostol v obci Degeš bol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. V roku 1948 bola obec Degeš premenovaná na Rastislavice. Pozoruhodné je, že v rokoch 1919-1922 sa názov „Rastislavice“ používal aj pre Raču, rodnú obec Jakuba Feketeho. Domácu na fare u Jakuba Feketeho vykonávala dlhé roky jeho staršia sestra Anna. Anna bola výborná kuchárka a zvládala aj prípravu väčších osláv vo farnosti. V Rastislaviciach zostal Jakub Fekete pôsobiť až do roku 1971, kedy odišiel na zaslúžený dôchodok. To znamená, že v tejto farnosti pôsobil nepretržite 30 rokov. Po odchode na dôchodok sa presťahoval do svojho rodiska do Rače. Zomrel dňa 10. júla 1981. Na cintoríne v Rači ho dňa 15. júla 1981 pochoval p. biskup Július Gábriš.

Zdroj: https://www.racan.sk/2021/04/Raciansky.rodak.farar.Jakub.Fekete.html?fbclid=IwAR2x6b9EeA0jSwfgzpvqgPYeKdT-xaABCCh3vcIBl8-ta8gf2QgzCvtvEWw