Obsah

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)

2. Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s § 35 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č.453/2000 Z.z.

3. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 5, 6 vyhl. Č. 453/2000 Z.z.

4. Vzor oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

5. PREHLÁSENIE STAVEBNÉHO DOZORA v zmysle § 44 a § 46 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

6. Žiadosť o povolenie umiestnenia reklamnej tabule

7. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

8. Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

9. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /pozemku ,stavby/

10. Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s § 35 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č.453/2000 Z.z.

11. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

12. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

13. Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia /pretláčanie/

14. Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

15. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

16. Žiadosť na zníženie dane z nehnuteľnosti na r.2020 v zmysle dodatku č.2/2019 k VZN č. 3/2015