Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov  zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RASTISLAVICE O DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA číslo 9/2009 Stiahnuté: 410x | 31.01.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RASTISLAVICE O DANI ZA PSA číslo 8/2009 Stiahnuté: 463x | 31.01.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RASTISLAVICE Číslo 7/2009 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI Stiahnuté: 497x | 31.01.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2009 o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 527x | 31.01.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rastislavice Stiahnuté: 395x | 31.01.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2009 o určení školského obvodu pre základnú školu Stiahnuté: 489x | 31.01.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2009 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody. Stiahnuté: 354x | 31.01.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2009 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 378x | 31.01.2014

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rastislavice č. 1 /2009 o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov počas volebnej kampane a mimo volebnej kampane v obci Rastislavice Stiahnuté: 533x | 31.01.2014

VZN- o výškepríspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výškepríspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 327x | 31.01.2014

VZN - o užívaní verejného priestranstva Stiahnuté: 315x | 31.01.2014

VZN - o dani z nehnuteľnosti Číslo 1/2008 Stiahnuté: 347x | 31.01.2014

VZN - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 348x | 31.01.2014

VZN o dani za psa číslo 3/2008 Stiahnuté: 351x | 31.01.2014

Stránka