Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov  zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

 

 

Dodatok č. 3/2019 k VZN OBCE Rastislavice č.3/2015 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI Stiahnuté: 112x

Dodatok č. 2/2019 k VZN 1/2012 o nájomných bytoch Stiahnuté: 103x

Dodatok č. 1/2019 k VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škol Stiahnuté: 93x

VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 130x

Dodatok č.2/2018 k VZN 10/2009 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 278x

VZN č. 1/2018 o oceňovaní občanov Stiahnuté: 678x

VZN 1/2016 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 14x

VZN č.6/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 450x

VZN č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 1269x

VZN - Doplnok č. 4/2015 k VZN č.5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 409x

VZN č.3/2015 o miestnych daniach na rok 2016 Stiahnuté: 653x

VZN 2/2015 o poskytovaní dotácie FO a PO na území obce Rastislavice Stiahnuté: 15x

VZN č. 1/2015 o verejnom poriadku Stiahnuté: 16x

VZN č.1/2014 o výške príspevku za dieťa v MŠ Stiahnuté: 15x

VZN č.3/2014 o financovaní originálnych kompetencií v školstve Stiahnuté: 15x

VZN č.2/2014 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 449x

Dodatok č.3-2013 k VZN 2-2010 o pravidlách času predaja a prevádzky Stiahnuté: 13x

VZN 2/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 14x

VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy za dieťa v MŠ... Stiahnuté: 13x

VZN 2/2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 549x

Stránka