Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov  zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

 

 

Dodatok č. 3/2019 k VZN OBCE Rastislavice č.3/2015 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI Stiahnuté: 97x

Dodatok č. 2/2019 k VZN 1/2012 o nájomných bytoch Stiahnuté: 88x

Dodatok č. 1/2019 k VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škol Stiahnuté: 77x

VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 115x

Dodatok č.2/2018 k VZN 10/2009 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 261x

VZN č. 1/2018 o oceňovaní občanov Stiahnuté: 604x

VZN 1/2016 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 0x

VZN č.6/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 434x

VZN č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 1021x

VZN - Doplnok č. 4/2015 k VZN č.5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 393x

VZN č.3/2015 o miestnych daniach na rok 2016 Stiahnuté: 638x

VZN 2/2015 o poskytovaní dotácie FO a PO na území obce Rastislavice Stiahnuté: 0x

VZN č. 1/2015 o verejnom poriadku Stiahnuté: 1x

VZN č.1/2014 o výške príspevku za dieťa v MŠ Stiahnuté: 1x

VZN č.3/2014 o financovaní originálnych kompetencií v školstve Stiahnuté: 1x

VZN č.2/2014 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 430x

VZN 2/2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 529x

VZN 1/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 743x

VZN č.1/2011 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Stiahnuté: 436x

VZN obce Rastislavice č.3/2010, ktorým sa ruší VZN č.1/2004 o správe a prevádzkovaní cintorína Stiahnuté: 512x

Stránka