Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov  zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

 

 

Doplnok č. 2/2019 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE Rastislavice č.3/2015 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI Stiahnuté: 74x | 07.01.2020

Dodatok č. 1/2019 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE Rastislavice č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škol Stiahnuté: 56x | 07.01.2020

Doplnok č. 2/2019 o nájomných bytoch Stiahnuté: 70x | 07.01.2020

VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 98x | 27.08.2019

Doplnok VZN č.2/2018 Stiahnuté: 242x | 23.01.2019

VZN č. 1/2018 o oceňovaní občanov Stiahnuté: 527x | 17.04.2018

VZN č.6/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 416x | 29.04.2016

VZN - Doplnok č. 4/2015 k VZN č.5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 379x | 29.04.2016

VZN č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 827x | 29.04.2016

VZN č.3/2015 o miestnych daniach na rok 2016 Stiahnuté: 619x | 29.04.2016

VZN č.2/2014 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 403x | 29.04.2016

VZN 2/2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 504x | 31.01.2014

VZN 1/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 651x | 31.01.2014

VZN č.1/2011 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Stiahnuté: 414x | 31.01.2014

VZN obce Rastislavice č.3/2010, ktorým sa ruší VZN č.1/2004 o správe a prevádzkovaní cintorína Stiahnuté: 494x | 31.01.2014

VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Rastislavice zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 417x | 31.01.2014

VZN obce Rastislavice č,2/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rastislavice Stiahnuté: 452x | 31.01.2014

VZN č.1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za opatrovateľskú službu v obci Rastislavice Stiahnuté: 459x | 31.01.2014

VZN č.11/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 434x | 31.01.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 534x | 31.01.2014

Stránka